Utvecklingsforum

Det övergripande ansvaret för medlemmarna i utvecklingsforum är att ta fram förslag på nya utvecklingsinitiativ till eSams styrgrupp, säkerställa att beslutade initiativ genomförs samt att bidra till den beslutade inriktningen utifrån en målbild som beslutas av eSams styrgrupp.

Varje förslag ska dels beskriva styrning, ledning och uppföljning, dels redogöra för finansiering och långsiktig utveckling och förvaltning.

Alla medlemmar har representanter i utvecklingsforum. De är huvudsakligen utvecklingsansvariga chefer och utses av eSams styrgrupp. Utvecklingsforumet har en ordförande som utses inom gruppen och träffas omkring 2 gånger per år. För närvarande är Skatteverket ordförande.

Beredande utskott

Utvecklingforum är en stor grupp och därför finns ett mindre beredande utskott som med tätare möten på löpande basis, följer de initiativ som är i gång enligt utvecklingsplanen.

Representanter

Martin Vadelius, Arbetsförmedlingen
Johan Acharius, Kronofogden
Håkan Klarin, Kriminalvården
Cecilia Borin, Migrationsverket
Andreas Elvén, Skatteverket
Anna Johansson, Tillväxtverket
Viktoria Hagelstedt, adj DIGG
Mattias Larsson, Skolverket
Eva Unger, Försäkringskassan
Dani Dawoodsson, Bolagsverket
Sofia Ekelöf, eSam´s kansli
Biljana Lajic, Pensionsmyndigheten
Anna Otmalm, Naturvårdsverket
Johan Palm, Polismyndigheten
Gunilla Dyrhage, SIDA
Lena Nilsson, Domstolsverket
Jörgen Heidenberg, Boverket
Sebastian Forseland, Jordbruksverket
Fredrik Lundström, Tullverket
Daniel Hellström, Transportstyrelsen
Johan Palmqvist, e-Hälsomyndigheten
Annika Fahlander, CSN
Paul Larsson, Statens servicecenter
Fredrik Jonsson, Statens tjänstepensionsverk
Magnus Dahnberg, Riksarkivet
Karl-Johan Johansson, Trafikverket
Anna Granström, Lantmäteriet
Helen Stoye, Statistiska centralbyrån
Louise Callenberg, Sveriges kommuner och regioner

3.235.22.210