Expertgrupp säkerhet

Syftet med expertgrupp säkerhet är att samla expertis inom området för att kunna utreda och analysera komplexa frågor av betydelse för att underlätta den digitala utvecklingen.

Gruppen bemannas av såväl representanter från medlemsorganisationerna som andra organisationer och har möten omkring 8 – 10 gånger per år.

Expertgruppen ansvarar för att:

  • identifiera väsentliga frågor att utreda och analysera inom sitt sakområde
  • ta emot uppdrag från styrgruppen
  • ta emot idéer om uppdrag från övriga grupperingar
  • ge ut vägledningar, rekommendationer och uttalanden
  • förankra med respektive sakområdesgrupp
  • i mån av resurser ge stöd och råd till utvecklingsinitiativ (men ingår inte som resurser)

Gruppen arbetar inte med säkerhetsfrågor som redan hanteras av andra specifikt ansvariga myndigheter. Expertgruppen samverkar med övriga expertgrupper inom eSam.

Deltagare i expertgrupp säkerhet

Gunnar Wennerholm, Tillväxtverket (ordförande)

Johnny Carlberg, eSams kansli

Stephen Dorch, eHälsomyndigheten

Liisa Laukkanen, Försäkringskassan

Fredrik Hasselrot, Migrationsverket

Susanne Borenberg, Naturvårdsverket

Walter Thyselius, Polisen

Nils Alenius, SÄPO (adjungerad)

Marie Emilsson, Skatteverket

Bertil Bergkuist, Trafikverket

Tove Wätterstam, Myndigheten för samhällsskydd och breredskap (adjungerad)

Relaterad information

Läs om sakområdesgrupp säkerhet

Läs mer om pågående arbeten inom säkerhetsområdet

35.168.112.145