Aktuellt inom livshändelsedriven utveckling

Här kan du läsa om arbeten inom livshändelsedriven utveckling som följs av eSams styrgrupp.

Pågående arbete

Livshändelserna Ny i Sverige och Sverige Tur och Retur (läs mer längre ner på sidan) har många beröringspunkter vad gäller både målgrupper och intressenter. Sedan hösten 2018 drivs arbetet gemensamt under arbetsnamnet "Open Sweden".

Genomförda arbeten hösten 2017 - våren 2018

Livshändelsen Ny i Sverige

Målsättningen med Ny i Sverige är att myndigheter tillsammans ska kunna ge sökande och nyanlända bättre service, snabbare etablering och minskat antal myndighetskontakter. Arbetet påbörjades hösten 2016. Migrationsverket har varit färdledande myndighet. Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden (CSN), Försäkringskassan, Pensionmyndigheten, Skatteverket, Tillväxtverket, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Länsstyrelsen har deltagit.

I en förstudie som var klar i januari 2018 presenteras tre förslag till lösningar för en myndighetsgemensam digital lösning för den som är ny i Sverige.

Ta del av förstudieapporten:

Förslag på myndighetsgemensam digital lösning för den som är ny i SverigePDF

Kontaktperson: Ann-Catrin Nyberg, Migrationsverket

Läs en artikel om förstudien:

Med fokus på den som är Ny i Sverige

Livshändelsen Sverige Tur och Retur

Informationen till personer som rör sig över Sveriges gränser är spretig och i många fall bristfällig. Det är också svårt att veta vilken information en kan lita på. Ambitionen med livshändelsearbetet kring Sverige Tur och Retur är att ge bättre stöd och ökad upplevd trygghet genom relevant, korrekt, samlad och enhetlig information kring livshändelsen ”Att flytta från eller tillbaka till Sverige”.

Pensionsmyndigheten har varit färdledande och CSN, Försäkringskassan och Kronofogden deltagit.

I en förstudie som var klar våren 2018 har kundbehovet utretts och rekommendation till lösningar för individer i livshändelsen ”Att flytta från eller tillbaka till Sverige” tagits fram.

Ta del av förstudien:

Förstudierapport Sverige Tur och ReturPDF

Kontaktperson: Biljana Lajic eller Eva Chaibi, Pensionsmyndigheten.

18.207.108.191