Livshändelsedriven utveckling

eSams medlemmar vill underlätta för privatpersoner och företag i en specifik livshändelse. Med livshändelse menas när en privatperson eller företagare ställs inför en händelse som påverkar och förändrar hens livssituation och som kräver en mängd kontakter med olika aktörer i det offentliga.

Ofta tvingas privatpersoner och företagare vara sin egen projektledare i en sådan livshändelse. Utan myndighetsövergripande guidning måste man själv skapa sig en uppfattning om hur man ska gå till väga, vilka aktörer som behöver kontaktas, vilken information som behöver skickas in och i vilken form. Många gånger behöver samma uppgift lämnas in till flera aktörer, och det finns ingen övergripande bild över ärendegången.

eSam verkar därför för behovsdriven utveckling utifrån privatpersoners och företags livshändelseperspektiv där man ser till hela processen över samtliga aktörer.

Genom digital samverkan och gemensamma lösningar över ansvarsområdena kan privatpersoners och företags behov mötas. Det handlar bland annat om att skapa säkra och effektiva processer, återanvända redan inlämnad information och att skapa e-tjänster som förenklar och underlättar.

Läs om aktuella arbeten:

Aktuellt inom livshändelsedriven utveckling

Exempel på lösningar för livshändelser

Ett exempel på en lösning som tagits fram i samverkan mellan flera myndigheter kring livshändelser är verksamt.se, en sajt för den som vill starta och driva ett företag. Ett annat exempel är efterlevandeguiden.se som är en guide för efterlevande i allt det praktiska som behöver ordnas med när någon dött.

Efterlevandeguiden

Verksamt

Vägledningar som stöd

esam har tagit fram vägledningar som stöd för arbetet med behovsdriven utveckling kring livshändelser. I vägledningen Behovsdriven utveckling ges stöd för organisationer som vill samverka kring en livshändelse.

Behovsdriven utveckling

Vägledning och principer för Digital samverkan

18.207.108.191