Säkerhet

Här kan du läsa om aktuella arbeten inom säkerhetsområdet.

Pågående arbeten

Sedan hösten 2018 arbetar expertgruppen för säkerhet med ett förslag till harmonisering av informationsklassning och andra säkerhetsåtgärder. Arbetet kommer att ta hänsyn både till SKLs verktyg för informationssäkerhetsklassning, KLASSA, och ett relaterat regeringsuppdrag som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har fått.

Övriga arbeten :

  • Bistå med informationssäkerhetsperspektiv i den juridiska expertgruppens arbete med att se över vägledningen för outsourcing och sekretess.
  • Expertgruppen för säkerhet samarbetar med den juridiska expertgruppen i frågan om använding av molntjänster i det offentliga.
  • Titta på utmaningar med ny teknik som Internet of things, AI, Big Data, Botar, med mera.

Arbete under verksamhetsåret 2017 - 2018

Expertgruppen för säkerhet har haft stort fokus på erfarenhetsutbyte och gemensamma lärdomar utifrån aktuella incidenter inom säkerhetsområdet, både inom expertgruppen och med andra forum, som till exempel NIS-nätverket som är vårdens säkerhetsnätverk.

Gruppen har också bidragtit med säkerhetsapsekter i övriga expertgruppers arbete, dels den juridiska expertgruppens arbete med att uppdatera den juridiska vägledningen för verksamhetsutveckling och dels i arbetet med Svenskt ramverk för digital samverkan som drivits av expertgruppen för arkitektur.

Expertgruppen för säkerhet har också bistått Försäkringskassan och SKL med kompetens i riskanalysen för en ny version av den digitala tjänsten för ekonomiskt bistånd, SSBTEK.

Under året påbörjades också arbetet om harmonisering av informationsklassning och andra säkerhetsåtgärder.

Expertgruppen för säkerhet har arbetat när den juridiska expertgruppen kring användning av molntjänster.

Läs mer

Expertgruppen för säkerhet arbetade under våren 2017 med att ta fram en behovsanalys, principer för styrning av säkerhet och identifiera riskområden i arbeten som sker i samverkan. Arbetet slutrapporterades i juni.

Slutrapport från expertgruppen för säkerhetsfrågor, juni 2017PDF

Kontakt

Gunnar Wennerholm, Tillväxtverket eller Johnny Carlberg, eSams kansli.

Relaterad information

Läs om eSams expertgrupp respektive referensgrupp för säkerhet:

Expertgrupp Säkerhet

Sakområdesgrupp Säkerhet

På webbplatsen Informationssäkerhet.se finns information från de myndigheter som har ett särsklit ansvar för samhällets informationssäkerhet. På Informationssäkerhet.se samlas den hjälp som svenska myndigheter kan erbjuda inom området. Syftet med webbplatsen är primärt att underlätta arbetet med informationssäkerhet inom offentlig sektor.

Informationssäkerhet.selänk till annan webbplats

18.207.108.191