Juridik

eSam tar fram vägledningar och rättsliga uttlanden som stöd för digital samverkan i det offentliga.

eSams juridiska expertgrupp arbetar för att minska osäkerheten om hur gällande rätt ska tolkas, identifiera juridiska hinder för digitaliseirng och visa på juridiskt hållbara lösningar som stödjer såväl effektivitet som enskildas behov av skydd.

Läs mer om akutella arbeten som expertgruppen driver

Läs mer om den juridiska expertgruppen

eSam har också en sakområdesgrupp för juridiska frågor där alla medlemma kan utse en representant.

Läs mer eSams juridiska sakområdesgrupp

Juridiska vägledningar och uttalanden

Ta del av juridiska vägledningar och uttalanden som har tagits fram inom eSam eller den tidigare E-delegationen

Nätverket för EU:s dataskyddsförordning, GDPR

Nätverket för EU:s dataskyddsförordning, GDPR, arbetar med att bevaka den nationella rättsutvecklingen och tolka bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

Nätverket startade i mars 2016 och är öppet även för andra än eSam:s medlemmar. Det riktar sig främst till myndighetsjurister och drivs med stöd från Pensionsmyndighetens juridikavdelning.

Nätverket för EU:s dataskyddsförordning, GDPR

Andra aktörer som arbetar med juridiska krav på e-förvaltning

Det finns flera aktörer som arbetar med juridiska frågor kopplat till den digitala förvaltningen.

Datainspektionen

Datainspektionen är en myndighet som har tillsyn över att behandlingen av personuppgifter inte leder till intrång i enskilda individers personliga integritet. Datainspektionen har en upplysningstjänst där jurister besvarar frågor per telefon och via e-post.

Datainspektionenlänk till annan webbplats

DIGG (Myndigheten för digital förvaltning)

Från den 1 september 2018 finns Myndigheten för digital förvalnting, DIGG. Arbetet är under uppbyggnad. Dialog kommer att föras under hösten mellan eSam och DIGG om samarbete och gränsytor för det juridiska arbetet.

DIGGlänk till annan webbplats

Ekonomistyrningsverket

Ekonomistyrningsverket, ESV, verkar för en effektiv statsförvaltning. Det gör ESV genom att ha kontroll på statens finanser och arbeta för att statens pengar används på ett effektivt sätt. E-förvaltning innebär oftast effektivisering men utvecklingen kan bromsas av finansieringsproblem vid samverkan mellan flera aktörer. Här kan ESV bidra med sin kunskap.

Ekonomistyrningsverketlänk till annan webbplats

E-legitimationsnämnden - upphör från 1/9 2018 och arbetet övertas av Myndigheten för digital förvaltning, DIGG

E-legitimationsnämnden är en statlig myndighet som stödjer och samordnar offentlig sektor i frågor som rör säker e-legitimering och e-underskrift både nationellt och som Sveriges kontaktpunkt för eIDAS - lagkravet om att tillåta utländska e-legitimationer i svenska offentliga e-tjänster. Nämnden tar även fram olika avtal (valfrihetssystem) som underlättar för myndigheter och kommuner att få tillgång till e-legitimationer för sina e-tjänster, granskar underskriftstjänster och godkänner e-legitimationer för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation.

E-legitimationsnämndenlänk till annan webbplats

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. I samband med verksamhetsutveckling blir särskilt frågor som rör informationssäkerhet av särskilt stort intresse. MSB meddelar föreskrifter inom sitt område.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaplänk till annan webbplats

Riksarkivet

Riksarkivet har särskilt ansvar för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i landet. Myndigheten kontrollerar den offentliga arkivverksamheten och har nationell överblick över arkivfrågorna. Riksarkivet utfärdare föreskrifter som myndigheter har att tillämpa.

Riksarkivetlänk till annan webbplats

18.207.108.191