Arkitektur

Pågående arbeten

Införande av Svenskt ramverk för digital samverkan

Ett arbete pågår för att införa Svenskt ramverk hos eSams medlemmar. Införandet planeras inom referensgruppen för arkitektur men respektive medlem ansvarar för sitt eget införande. Som ett första steg genomför har eSams medlemmar under januari till mars 2019 genomfört en självskattning över hur väl den egna organisationen lever upp till rekommendationerna i ramverket. Nästa steg är att dra slutsatser och planera fortsatta åtgärder utifrån det, både hos respektive medlem och gemensamt.

Läs mer om Svenskt ramverk för digtal samverkan

Genomförda arbeten 2017 - 2018

Svenskt ramverk för digital samverkan

Expertgruppen inom arkitektur påbörjade hösten 2017 att ett arbete med att revidera de principer för digital samverkan som den tidigare E-delegationen tog fram. Arbetet bedrevs i bred samverkan även med aktörer utanför eSam. Det resulterade i dokumentet Svenskt ramverk för digital samverkan i juni 2018. Ramverket innehåller såväl principer som rekommendationer.

Gemensam referensarkitektur för identitet och åtkomst

eSams expertgrupp tog under hösten 2017 fram ett förslag till en generell process för att skala upp lösningar bland eSams medlemmar.

Ett första praktikfall för att testa modellen blev en referensarkitektur för identitet och åtkomst som Inera tagit fram för landstingen. En gemensam referensarkitektur för myndigheter, kommuner och landsting skulle kunna skapa förutsättningar för en effektiv samverkan på alla nivåer inom offentlig verksamhet.

Efter beredning på hemmaplan har eSams medlemmar ställt sig bakom Ineras referensarkitektur. Under hösten 2018 ska en plan tas fram för hur ramverket ska kunna implementeras, i första hand för utvecklingsarbeten i samverkan.

EU-området

Det behövs en bättre och mer proaktiv helhetsbild över hur EUs arbete påverkar det nationella digitaliseringsarbetet. Därför genomförde eSam en rad aktiviteter på temat EU under året. Som en aktivitet gjorde eSam en sammanställning över de mål, inriktningar och aktiviteter inom EU som eSams medlmmar behöver förhålla sig till i utvecklingsarbetet.

Ta del av sammanställningen Aktuella mål, inriktningar och aktiviteter från EU – en sammanställningPDF

Kontakt

Mikael Österlund, eSams kansli

Relaterad information

Läs mer om sakområdesgruppen för arkitektur

35.168.112.145