Outsourcing – en vägledning om sekretess och persondataskydd

Syfte

Vägledningen är avsedd att ge myndigheterna juridiskt stöd i de överväganden rörande sekretess och skydd av personuppgifter som måste göras inför en planerad utkontraktering till privat företag. Den ger också handfasta förslag på åtgärder som kan vidtas i syfte att säkerställa en korrekt hantering av sekretessreglerad information.

För vem?

Denna vägledning vänder sig i första hand till jurister och andra som i sitt arbete inom statliga myndigheter, kommuner och landsting deltar i utformningen av en planerad utkontraktering eller har att bedöma lagligheten och lämpligheten i att utkontrakteringen genomförs.

Om innehållet

Vägledningen innehåller avsnitt om gällande rätt, juridiska överväganden kring sekretess, hantering av allmänna handlingar och skydd av personuppifter. Den innehåller såväl juridiska bedömningar som checklistor.

Bakgrund

Vägledningen bygger på den förstudie som E-delegationen gjorde under våren 2015, Sekretess och outsourcing (Fi2009:01/2015/4).

Läs vägledningen

Outsourcing 2.0 – en vägledning om sekretess och persondataskyddPDF

Outsourcing – en vägledning om sekretess och persondataskyddPDF

Relaterad information

Ta del av relaterade rättsliga uttalanden från eSams juridiska expertgrupp:

Rättsligt uttalande om röjandebegreppet enligt offentlighets- och sekretesslagen PDF

Rättsligt uttalande om röjande och molntjänster

Rättsligt uttalande om sekretess enligt 40 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen PDF

35.168.112.145