Digitalt i första hand

Vägledningen Rättsliga förutsättningar för digitalt i första hand ger stöd i hur organisationer ska kunna leva upp till regeringens ambition att digitala tjänster ska vara förstahandsval i det offentligas kontakter med privatpersoner och företag.

Vägledningen har tagits fram av eSams rättsliga expertgrupp.

Syfte

Vägledningen är dels tänkt som grund för en myndighets policydokument och dels som mer handfast stöd när myndigheten överväger att införa en viss digital tjänst.

För vem?

I första hand vänder sig vägledningen till myndigheter som inte har kommit så långt i sin digitaliseringsprocess. Vissa avsnitt riktar sig huvudsakligen till jurister medan andra vänder sig även till andra, som beslutsfattare, verksamhetsutvecklare och arkitekter.

Om innehållet

Vägledningen tar upp olika typer av principiella överväganden, som till exempel hur frivilligt det ska vara att använda en digital kanal, och resonerar kring fördelarna med digitala kanaler i förhållande till traditionella kanaler. Vägledningen går också in på Mina Meddelanden och Mina Sidor som framgångsfaktorer för en snabbare övergång till digitala kanaler.

En central del i vägledningen är de rent rättsliga förutsättningarna för digitalisering. Vägledningen går igenom vilket stöd som finns för digitalisering i förvaltningslagen och regeringsformen.

I vägledningen finns också en genomgång av andra relevanta vägledningar och liknande dokument som E-delegationen och eSam har tagit fram. Gemensamt för dessa är att de på olika sätt har tagits fram just för att stödja förvaltningens digitalisering. En kortare genomgång görs av varje sådant dokument med tips om hur respektive vägledning kan stödja i digitaliseringen.

Bakgrund

I budgetpropositionen för 2018 uttalade regeringen att digitalt ska vara förstahandsval i den offentliga förvaltningens verksamhet och i kontakter med privatpersoner och företag. Med digitalt som förstahandsval menar regeringen att den offentliga förvaltningen, när det är lämpligt, ska välja digitala lösningar vid utformningen av sin verksamhet.

Regeringen har också breddat användningen av begreppet digitalt i första hand så att det inte bara omfattar kontakterna med enskilda utan även förvaltningens verksamhet, inklusive samverkan med andra myndigheter. Regeringens mål med Digitalt först är en viktig del i arbetet med att stärka styrningen och samordningen och skapa en enklare, öppnare och effektivare förvaltning. 

Läs vägledningen

Vägledningen Rättsliga förutsättningar för digitalt i första handPDF

Kontakt

För frågor om vägledningen, kontakta Johan Bålman på eSams kansli.

35.168.112.145