Vägledningar a - ö

Länk till dokumenten i rubrikerna

Behovsdriven utveckling

Stöd till offentliga organisationer som behöver utveckla arbetssätt inom behovsdriven utveckling.

Checklista för jurister

Belyser övergripande juridiska frågeställningar som bör beaktas vid digital samverkan. Viss vägledning till annat stöd.

Digitalisera rätt

Ett stöd för myndigheter att på ett juridiskt korrekt sätt införa en helt digital hantering av information.

Digital samverkan - E-delegationen

Ger en övergripande allmän introduktion till digital samverkan och mer konkret stöd för att etablera, utforma och förvalta digitalt samverkande lösningar.

Rättsliga förutsättningar för digitalt i första hand

Tänkt dels som grund för en myndighets policydokument och dels som mer handfast stöd när myndigheten överväger att införa en viss digital tjänst.

Eget utrymme hos myndighetPDF

Beskriver och förklarar de frågor som är centrala när eget utrymme ska utvecklas och användas.

Elektroniskt informationsutbyte - vägledning för utlämnande i elektronisk form

Ger juridiska bedömningar kring de frågeställningar som myndigheter behöver ställa sig när de inför automatiserade tjänster.

Elektroniska original, kopior och avskrifter - E-delegationen

Beskriver och förklarar olika typer av elektroniska handlingar, med eller utan elektroniska underskrifter.

It-avtal - en vägledning om it-tjänsternas avtalPDF

Det ställer stora krav på myndigheter att hantera it-avtal på ett juridiskt hållbart och affärsmässigt gynnsamt sätt. I vägledningen beskrivs de vanligaste it-avtalstyperna. Nyckelreglering och fallgropar för t.ex, konsult-, drift- och molntjänstavtal.

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltning

Förklarar juridiska frågor som är centrala vid utvecklingen av e-tjänster inom e-förvaltningen. Fungerar som en bro mellan teknik och juridik.

Metod för Utveckling i samverkan - E-delegationen

Beskriver ett gemensamt ramverk för att säkerställa kvalitet, gemensamma förväntningar och krav på utvecklingsarbetet med fokus på att realisera de önskade nyttorna.

Outsourcing 2.0 – en vägledning om sekretess och dataskydd

En uppdaterad vägledning med juridiskt stöd i de överväganden om sekretess och dataskydd som måste göras inför en outsourcing. Det nya i 2.0 är att den berör globala molntjänster och tar upp frågor om it-avtal samt redogör för nya regler om informationssäkerhet. Precis som den första versionen, ger den information om lämpliga åtgärder för att säkerställa korrekt hantering av sekretessreglerad information.

Outsourcing 1.0 – en vägledning om sekretess och persondataskyddPDF

Juridiskt stöd i överväganden om sekretess och skydd av personuppgifter som måste göras inför en outsourcing. Den ger också förslag på åtgärder för att säkerställa korrekt hantering av sekretessreglerad information.

Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier - E-delegationen

Riktlinjen handlar om det rättsliga perspektivet på myndigheters användning av sociala medier i sin externa kommunikation.

18.207.108.191