Vägledningar områdesvis

Samverkan generellt

Det finns några vägledningar som beskriver och ger stöd i digital samverkan generellt. De har lite olika karaktär och relaterar till varandra i olika delar.

Vägledning för digital samverkan ger en övergripande allmän introduktion till digital samverkan och mer konkret stöd för att etablera, utforma och förvalta digitalt samverkande lösningar.

Metod för utveckling i samverkan beskriver ett gemensamt ramverk för att säkerställa kvalitet, gemensamma förväntningar och krav på utvecklingsarbetet med fokus på att realisera de önskade nyttorna.

Behovs- och livshändelsedriven utveckling

Vägledningen ger stöd i arbetet med att utveckla digitala lösningar utifrån livshändelser och behov som privatpersoner och företag har.

Det juridiska området

35.168.112.145