Svenskt ramverk för digital samverkan

Svenskt ramverk för digital samverkan ger stöd till offentliga organisationer att samverka digitalt och fungera effektivt tillsammans, till nytta för privatpersoner, företag och samhället i stort.

Ramverkets syfte är att stödja offentliga organisationer att samverka och utveckla utifrån gemensamma principer. Då kan vi lättare utbyta information med varandra och återanvända lösningar, det ger större samhällsnytta i förlängningen.

Ramverket har tagits fram i bred samverkan inom eSam och tar sin utgångspunkt i den nya versionen av EIF (european interoperability framework) som har anpassats till svenska förhållanden och förutsättningar. Ramverket ersätter de tidigare principerna för digital samverkan som togs fram av E-delegationen.

Ramverket rör hela organisationen; arkitektur, juridik, säkerhet och övrig verksamhet. En viktig målgrupp är de som arbetar med styrning och ledning inom digitalisering.

13 principer och 41 rekommendationer

Ramverket består av 13 principer och 41 rekommendationer, där principerna är tänkta att ha en lång livscykel och vara generella till sin karaktär, som till exempel:

  • Princip 1. Samverka som förstahandsval
  • Princip 2. Arbeta aktivt med juridiken
  • Princip 5. Återanvänd från andra

Rekommendationerna ger vägledning utifrån från olika perspektiv på digitaliseringen (juridik, digitala mötet, verksamhet, information och data, teknik, säkerhet och integritet, styrning och ledning). De är formulerade mer som uppmaningar, som till exempel:

  • 12. Det juridiska perspektivet ska vara med från början
  • 18. Ge användare tillgång till personaliserad information
  • 27. Informationshanteringen ska säkerställa informationen genom hela värdekedjan

Bakgrund

eSams expertgrupp för arkitektur påbörjade hösten 2017 ett arbete för att se över och uppdatera principerna för digital samverkan som togs fram av E-delegationen. Perspektivet breddades till att omfatta såväl statlig som kommunal och landstingskommunal nivå utifrån ansatsen att ramverket skulle kunna användas i hela det offentliga Sverige. Arbetet skedde i dialog och samverkan med bland annat SKL och representanter för Inera.

Ett arbete har påbörjats för att införa ramverket hos eSams medlemmar. Ambitionen är att DIGG ska ta över ansvaret för ramverkets förvaltning och vidareutveckling på sikt då ramverket ligger nära DIGGs uppgifter.

I januari 2019 uppdaterades ramverket med ett avsnitt om säkerhet.

Läs mer

Ta del av Svenskt ramverk för digital samverkan version 1.2PDF

Relaterat

Ta del av vägledningen för digital samverkan med bilagor (inklusive de tidigare principerna för digital samverkan)

Kontakt

Mikael Österlund, eSams kansli

35.168.112.145