Automatiserade beslut

Nyheten publicerad: 17 apr 2018

I en ny bestämmelse som träder i kraft den 1 juli 2018 klargörs att det är möjligt att fatta beslut automatiserat. Genom den nya förvaltningslagen införs en generell regel där det uttryckligen föreskrivs att beslut kan fattas automatiserat. I ett rättsligt uttalande beskriver eSams rättsliga expertgrupp sin tolkning.

I ett rättsligt uttalande från eSams rättsliga expertgrupp beskrivs att beslut kan fattas automatiserat enligt 28 § i förvaltningslagen (2017:900). Vidare menar expertgruppen att 28 §, tillsammans med andra bestämmelser i förvaltningslagen, ger det skydd som krävs i artikel 22 i GDPR (EU:s nya dataskyddsförordning) vid automatiserat beslutsfattande.

Detta tillgodoser de förslag som den tidigare E-delegationen lämnat i ett betänkande från 2014. Den osäkerhet som funnits om myndigheternas rätt att fatta beslut automatiserat har undanröjts med den nya bestämmelsen.

Expertgruppen påpekar dock att förvaltningslagen är subsidiär till andra bestämmelser i lag eller förordning, till exempel inom det kommunala området. Det innebär att om det finns avvikande bestämmelser i annan lag eller förordning ska de tillämpas i stället.

Ta del av uttalandet:

Rättsligt uttalande om automatiserade beslutPDF

18.207.108.191