Behovsinventering och översiktskarta

Översiktskartan

eSams översiktskarta är en visualisering av behov och initiativ i samverkan mellan i första hand eSams medlemmar.  Den uppdateras varje år i en process som involverar alla eSams medlemsorganisationer. I den senaste revideringen breddades perspektivet till att omfatta alla nivåer i det offentliga - den statliga, kommunala och landstingsnivån.

Behovsinventeringen åskådliggörs i en översiktskarta som har karaktären av en vägg med notislappar. Den rymmer både behov och pågående och planerade initiativ som sker i samverkan. Idag rymmer den över 800 noteringar.

Syfte med översiktskartan är att

  • identifiera och tydliggöra gemensamma frågor inom eSam
  • få underlag för planering och prioritering
  • få underlag för koordinering och samordning av utvecklingsinitiativ
  • stimulera samverkan inom hela det offentliga Sverige och evebtuellt även med privata aktörer

Strukturen för översikstkartan följer den samverkansarkitekturer som återfinns i vägledningen för digital samverkan. En uppdelning sker i verksamhet, information, tjänster och tekniska områden.

Se hur strukturen för översiktskartan ser ut:

Översiktskartans struktur

Gemensamma framtidsutmaningar

eSam arbetar även på andra sätt med att inventera behov av samverkan kring digitaliseringen. Ett underlag som tagits fram är en sammanställning över de framtidsutmaningar som eSams medlemmar ser inom digitaliseringsområdet, ett arbete som resulterat i rapporten "Gemensamma framtidsutmaningar – och möjligheter" som presenterades i januari 2018.

Ta del av rapporten:

Gemensamma framtidsutmaningar – och möjligheterPDF

18.207.108.191