Med riktning mot en digital ingång till det offentliga Sverige

Nyheten publicerad: 01 jul 2019

Sedan en tid arbetar några av eSams medlemmar med ett koncept för en gemensam digital ingång som skulle kunna omfatta hela det offentliga Sverige och alla livshändelser på sikt. Som ett första steg ska en lösning tas fram för livshändelsen Flytta till Sverige med fokus på arbetskraftsinvandring.

Medlemmarna i eSam (23 myndigheter och SKL) samverkar kring digitala lösningar med fokus på privatpersoners och företags behov. Sedan tidigare har medlemmarna utvecklat lösningar för olika behov i en livshändelse eller livssituation, till exempel verksamt.se för den som ska starta och driva ett företag och efterlevandeguiden.se som ger stöd i allt som behöver göras när någon nära anhörig gått bort.

Den grundläggande tanken är att utgå från individens perspektiv – att individen inte ska behöva veta vilken organisation som ansvarar för vad utan få guidning utifrån vad hen behöver göra i den situation som hen befinner sig.

Under 2017 och 2018 gjordes förstudier kring digitala lösningar för målgrupper som är nya i Sverige av olika anledningar och för den som vill flytta till och från Sverige.

Peder Sölander. Foto: Björn Bjarnesjö.

- När vi har lagt ihop resultatet av alla förstudier och utvecklingsarbeten har vi insett två saker. För det första att målgrupperna har liknande behov oavsett livshändelse eller situation och för det andra att samma lösningstänk kan användas på i princip alla livshändelser, säger Peder Sjölander, CIO på Migrationsverket som är en av de drivande aktörerna i arbetet.

Därför har Migrationsverket, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan nu börjat arbeta med ett koncept till en digital lösning som i förlängningen skulle kunna användas av både privatpersoner och företag i alla livshändelser och som är tänkt att bygga på ett och samma digitala ekosystem.

Ekosystemet ska utgå från bland annat de förslag som tagits fram i regeringsuppdragen om säker och effektiv tillgång till grunddata och säkert elektroniskt informationsutbyte som DIGG samordnat.

- De kundbehov vi ser är till exempel behovet av att kunna följa sitt ärende, att inte behöva veta var man ska leta, att få överblick och en helhetsbild, att få proaktiv guidning i vad man behöver göra och att få återkoppling och status i vad som händer i ens ärende, säger Peder Sjölander.

Konceptet bygger i sammanfattning på en mobil lösning. Detta för att möta många individuella förutsättningar, som till exempel att formspråket och funktionaliteten i mobilen är välkänt över hela världen, möjligheten att få informationen på sitt eget språk och så vidare. Man ska förstå varför och få en proaktiv guidning. Man ska också få feedback och återkoppling och kunna se status i sitt ärende. En viktig utgångspunkt är att en uppgift bara ska lämnas en gång.

Andreas Elvén. Foto: Sara Burman

- Vi utgår från EU:s olika direktiv och förordningar med eSams ramverk för digital samverkan som grund och har nära dialog med regeringsuppdragen kring grunddata och informationsutbyte. Vi har nära samarbete med utvecklingen av verksamt.se och dialog med andra aktörer som arbetar med liknande lösningar. Allt för att vi ska dra åt samma håll i det offentliga och för att vi ska dra nytta av tidigare erfarenheter och kunna återanvända lösningar så långt det är möjligt, säger Andreas Elvén, chef för kundmötesavdelningen på Skatteverket.

Först ut blir en digital lösning för livshändelsen arbetskraftsinvandring
Det konkreta arbetet närmaste tiden handlar om ett utvecklingsinitiativ kring livshändelsen Flytta till Sverige med fokus på arbetskraftsinvandring. Arbetet utgår från de krav som ställs i förordningen Single digital gateway* (SDG). Under hösten påbörjas arbetet med att ta fram en digital lösning för test och driftsättning.

- Målgruppen arbetskraftsinvandring är stor och nyttan för målgruppen med det här tänkta konceptet är stort. I och med att så många aktörer är involverade i den här målgruppens livssituation får vi stora möjligheter att testa konceptet, säger Peder Sjölander.

En nyttoanalys pekar på att en sådan lösning skulle ge stora vinster för privatpersoner, näringsliv och samhälle. Initiativet analyserar nu förutsättningar och utmaningar kring bland annat säkerhet och juridik.

* Single digital gateway:

Single digital gateway är en EU-förordning som syftar till att förbättra och digitalisera den inre marknaden genom att förenkla för företag och privatpersoner som bedriver näringsverksamhet eller arbetar, studerar m.m. i andra medlemsstater. I förordningen finns 21 livshändelser prioriterade (inklusive att Flytta) där digital information, e-tjänster samt problemslösningstjänster ska finnas tillgängliga på engelska för alla EU/EES-medborgare. Förordningen trädde ikraft i december förra året, och har en införandetid mellan december 2020 och december 2023.

Ta del av FAQ om arbetetPDF

Läs mer om regeringsuppdragen om säker och effektiv tillgång till grunddata respektive säkert elektroniskt informationsutbyte hos DIGGlänk till annan webbplats

Ta del av slutrapport i uppdraget om säker och effektiv tillgång till grunddatalänk till annan webbplats

3.235.22.210