Råd från eSam som stöd för myndigheters säkerhetsarbete

Nyheten publicerad: 27 jun 2019

eSams expertgrupp för säkerhet har tagit fram sju enkla råd för hur myndigheter bör organisera sitt säkerhetsarbete. Detta för att ge ledningsgrupper och säkerhetsexperter stöd.

Råden från eSams expertgrupp för säkerhet är ett grundläggande stöd för hur man organiserar säkerhetsarbetet inom en myndighet.

Stödet har tagits fram mot bakgrund av incidenter inom säkerhetsområdet de senaste åren och den debatt som följt både i media och internt inom myndigheter om bristande säkerhetskultur och bristande rutiner.

Gunnar Wennerholm.

- Det finns idag finns stora skillnader mellan hur olika myndigheter organiserar sitt säkerhetsarbete och både myndighetsledningar och säkerhetsexperter hos våra medlemmar har lyft behovet av generella råd. Därför har vi nu tagit fram sju råd om organisering av säkerhet som ger en grund att stå på. Därutöver hänvisar vi till föreskrifter och metodstöd från MSB och ISO 27000-serien som i Sverige utges av SIS, Svenska institutet för standarder, säger Gunnar Wennerholm från Tillväxtverket som är ordförande i eSams expertgrupp för säkerhet.

Stödet som expertgruppen tagit fram riktar sig till både ledningsgrupper och medarbetare som arbetar med säkerhetsfrågor.

- Vi tar upp frågor som hur man säkerställer ansvar, att roller, kompetens och resurser för olika säkerhetsområden finns dokumenterade, vikten av uppföljning och riskhantering samt vikten av att ha etablerat extern samverkan för bland annat förmågan att hantera oförutsedda händelser.

Ta del av Råd för organisering av säkerhetsarbetet

Kort om expertgruppen för säkerhet

Syftet med eSams expertgrupp för säkerhet är att samla expertis inom området för att kunna utreda och analysera komplexa frågor av betydelse för att underlätta den digitala utvecklingen. I gruppen ingår experter från medlemsorganisationerna samt från MSB och SÄPO. Gruppen arbetar inte med säkerhetsfrågor som redan hanteras av andra specifikt ansvariga myndigheter. Expertgruppen samverkar med övriga expertgrupper inom eSam.

Läs mer om eSams expertgrupp för säkerhet

3.235.22.210