Månadens princip för digital samverkan:
Öppna upp

Sven-Erik Ceedigh från Polisen.

Nyheten publicerad: 18 jun 2019

Ta del av hur Polisen arbetat med principerna i det ramverk för digital samverkan som eSams medlemmar tagit fram tillsammans och börjat införa i sina organisationer. I en serie artiklar uppmärksammar vi de 13 principerna. Först ut är princip nr. 3: Öppna upp.

Svenskt ramverk för digital samverkan som tagits fram inom eSam ger stöd till offentliga organisationer att samverka digitalt och fungera effektivt tillsammans, till nytta för privatpersoner, företag och samhället i stort. Ramverket innehåller 13 grundläggande principer som ska stödja offentliga organisationer i att utveckla förmågan till digital samverkan. Principerna anger riktningen, är generella till sin karaktär och är tänkta att ha en lång livscykel.

I en artikelserie kommer vi nu att uppmärksamma en princip i taget, Månadens princip, genom att någon av eSams medlemmar berättar om hur man arbetat med principen i den egna organisationen.

Vi börjar med princip nummer 3: Öppna upp och hör hur Polisen arbetat med den och de rekommendationer som hör till principen. Sven-Erik Ceedigh som är Polisens representant i eSams sakområdesgrupp för arkitektur berättar.

På vilket sätt är principen Öppna upp viktig för Polisen?

Principen Öppna upp handlar både om att använda etablerade standarder för informationsutbyte och att bidra till informationsförsörjningen i samhället genom att tillgängliggöra information och data på ett öppet sätt mot såväl allmänhet som offentliga och privata aktörer. Många tror kanske att Polisen bara har känslig information om brottsutredningar och misstänkta personer som inte får spridas externt men vi är ju en jättestor myndighet med många olika verksamhetsområden där det finns stor potential till mer öppen och datadriven innovation som knappt har börjat utforskas.

Några exempel är vår data om utfärdade tillstånd för användning av offentlig plats eller vår data om anmälningar av stöldgods som skulle kunna bidra till nya innovativa tjänster i samverkan med andra aktörer.

Polisen har historiskt sett haft ett internt fokus på digital samverkan och standardiserat informationsutbyte med rättsvårdande myndigheter inom RIF-samarbetet (Rättsväsendets informationsförsörjning) och med andra polismyndigheter inom EU och internationellt (till exemepl Europol och Interpol). Passverksamheten är givetvis också en viktig del där vi bland annat deltar i standardiseringsarbetet inom ICAO (International Civil Aviation Organization).

Vi har däremot legat långt efter andra stora myndigheter när det gäller satsningen på digitala tjänster för medborgarna. Nu gör vi en större satsning på medborgarmötet via digitala kanaler som vi tror och hoppas kommer att märkas alltmer under de kommande åren.

Hur ligger ni till idag?

Sedan 2017 har vi lanserat ett flertal nya e-tjänster på en modern teknisk plattform där ett intressant exempel i detta sammanhang är vår brottsförebyggande e-tjänst för giltighetskontroll av id-handlingar. Tjänsten belönades med eDiamond Award 2018 och har möjliggjort att vi nu har öppnat upp vår information om spärrade pass och nationella id-kort så att banker och butiker m.fl. kan effektivisera sin verksamhet och slippa kontakta oss på telefon.

När det gäller öppna data så har vi främst deltagit i Hack for Sweden under senare år vilket har bidragit till publicering av ett fåtal datamängder och en ökad omvärldsbevakning inom området. Vi har numera också en arkitekturell målbild för publicering av öppna data från vårt generella datalager. Vi har också en aktuell verksamhetsanalys kring öppna API:er för brottsanmälan som vi ska jobba mer aktivt med framöver.

Vad gör ni för att komma längre?

Polisen har under våren 2019 initierat ett större utvecklingsprogram för digitalisering av medborgarmötet (Serviceprogram 2024) som är en central del i polisens verksamhetsstrategi för 2024. Programmet har använt eSams vägledningar och principer som referens och utgångspunkt och kommer att vara drivande för polisens fortsatta utveckling av digitala kanaler inklusive e-tjänster och Mina sidor, digital post, öppna API:er och öppna data.

I målbilden ingår även digital samverkan med andra myndigheter utifrån ett livshändelseperspektiv där vi framför allt ser en möjlighet att integrera våra tillståndsärenden för företagare ihop med kommunerna på ett framtida Verksamt.se. Vi försöker också förhålla oss till framtidsplanerna för den nationella digitala infrastrukturen som planeras av DIGG och eSam på några års sikt för att se vilka nationella byggblock (till exempel Mina ombud) som vi kommer att kunna använda som grund i vårt framtida digitaliseringsarbete.

Sammanfattningsvis har vi ett mycket stort och utmanande arbete framför oss som samtidigt känns väldigt spännande och som kommer att innebära en större digital transformation av Polismyndigheten i enlighet med regeringens mål för framtidens digitala förvaltning. Vi genomför också vår egen självskattning enligt Svenskt ramverk för digital samverkan under juni 2019 för att få en grund för fortsatt utveckling och jämförelse mot andra eSam-myndigheter.

Just nu har vi väldigt stor nytta av våra myndighetskontakter inom eSam som bidrar till ett mycket värdefullt erfarenhetsutbyte i vår verksamhetsanalys kring Mina sidor. Det har bidragit till många värdefulla insikter och lärdomar om hur våra framtida utvecklingsbehov har lösts hos andra myndigheter.

Läs mer

Ta del av princip nr. 3: Öppna upp

Ta del av hela ramverket

Läs mer om Öppna data hos DIGGlänk till annan webbplats

3.235.22.210