”Samverkan rules”

Nyheten publicerad: 01 apr 2019

Möten över gränserna mellan våra olika kompetensområden är givande, det vittnade många om när eSams alla grupperingar samlades i veckan. Som några av deltagarna konstaterade mot slutet av dagen: ”Vi behöver jobba ännu mer tillsammans, dela lösningar och resonemang”. Eller helt enkelt ”Samverkan rules”. Läs om dagen och hör några deltagare om vad de fick med sig.

Det var den 27 mars som eSam för första gången höll ett tvärfunktionellt möte. eSams grupperingar inom juridik, säkerhet, arkitektur och kommunikation träffades tillsammans med kansli och arbetsgrupp för att under en heldag få ta del av aktuella frågor, få inspiration och dela erfarenheter vid rundabordssamtal.

- Vi ville skapa möjlighet för alla att få insyn i frågor som man inte själv arbetar med, upptäcka gemensamma nämnare och få ny inspiration, säger Ewa Carlsson, eSams kanslichef.

Samverkan kring privatpersoners och företags behov

Ewa Carlsson inledde och berättade om eSams nya inriktning och organisation. På temat Livshändelser presenterade Carl Einerfors från Tillväxtverket arbetet med de livshändelser som det gemensamma arbetet inom eSam kommer att fokusera på framöver – att vidareutveckla Verksamt för företagare och att skapa en digital lösning för privatpersoner under arbetsnamnet ”Open Sweden”.

I första hand ingår livshändelserna Ny i Sverige och Flytta till och ifrån Sverige i Open Sweden men på sikt är målbilden att lösningen, som bygger på mobilt först, ska kunna omfatta alla livshändelser. Många frågor framöver behöver lösas gemensamt för både företagare och privatpersoner, som till exempel identifierings och säkerhetsfrågor.

Andra teman var Svenskt ramverk för digital samverkan och säkerhetsfrågor. Mikael Österlund från eSams kansli presenterade ramverket och planeringen för införandet som pågår hos eSams medlemmar. Daniel Melin från kammarkollegiet presenterade kort den förstudie som Kammarkollegiet gjort om möjligheten att upphandla ett webbaserat kontorsstöd. Emanuel Hedestig från Säkerhetspolisen berättade om nyheterna i den nya säkerhetslagstiftningen.

Tvärfunktionella eSamgrupper på hemmaplan viktiga

En stor del av dagen handlade om att utbyta erfarenheter om hur medlemmarna i eSam arbetar på hemmaplan för att både samordna och förankra frågor, inte minst hur de vägledningar som tas fram inom eSam når ut i organisationen och kommer till användning. Ledningens engagemang, interna tvärfunktionella eSamgrupper och koll på vilka som berörs internt var några av de framgångsfaktorerna som lyftes fram.

Som tips för att öka användningen av de vägledningar som tas fram inom eSam nämndes kortversioner och gärna webbinarier eller andra kommunikations- och utbildningsinsatser i samband med lanseringen. Även här lyftes behovet av att ha en genomtänkt plan för att nå dem som berörs, ett ansvar som vilar på den som ingår i eSams samordningsgrupp och respektive sakområdesrepresentant.

Hör några röster om dagen

Sammanfattning av eSams nya inriktning

  • Fokusera ännu mer på dem vi är till för – kundnära och livshändelsedriven utveckling
  • Fortsätta det vägledande och pådrivande arbetet
  • Öka kunskapen om, och användningen av, vägledningar, metoder etc
  • Öka förmågan att driva gemensamma utvecklingsinitiativ
35.168.112.145