eSams medlemmar skattar sin förmåga till digital samverkan

Nyheten publicerad: 19 feb 2019

Vi vet att vi måste samverka för att kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Men hur är det med förmågan? eSams medlemmar börjar hos sig själva och genomför en självskattning av hur väl den egna organisationen lever upp till det ramverk för digital samverkan som eSam tagit fram.

Mikael Österlund, eSams kansli.

Svenskt ramverk för digital samverkan, som eSam arbetat fram i bred samverkan, innehåller 13 principer och 41 rekommendationer som ska vara ett stöd för en gemensam riktning i digitaliseringsarbetet. Det utgår från det europeiska ramverket för interoperabilitet, EIF, som är inarbetat i ramverket. eSams medlemmarna börjar nu införa det i sina organisationer.

- I första hand handlar det om att säkerställa att principer och rekommendationer arbetas in i styrdokument och processer men det kan också handla om andra åtgärder som till exempel att ändra en process eller genomföra en utbildningsinsats inom ett område där det framkommit behov av förändring eller utveckling. Alla medlemmar behöver värdera vad som är relevant för dem, säger Mikael Österlund.

60 frågor fördelade på olika perspektiv

Som ett första steg genomförs en självskattning hos respektive medlem av hur väl den egna organisationen uppfyller rekommendationerna i ramverket. Självskattningen görs i januari – mars 2019 med stöd av ett gemensamt verktyg i Excel. Det innehåller 60 frågor uppdelade på ramverkets olika perspektiv: Styrning och ledning, Juridik, Digitala mötet, Verksamhet, Information och data, Teknik samt Säkerhet och integritet.

- Varje fråga skattas på en skala mellan 0-4. Man får en automatisk summering och visualisering av resultatet i form av bl.a. ett ”spindeldiagram”, säger Mikael Ekman från Migrationsverket som ingår i referensgruppen för arkitektur och som varit med och utvecklat verktyget tillsammans med Kronofogden.

De organisationer som redan börjat sitt självskattningsarbete har goda erfarenheter av att arbeta i workshopform med deltagare i olika roller och från olika delar av verksamheten.

Ett tillfälle att samla alla kompetenser

- Det gav oss en anledning och ett bra tillfälle att samla alla kompetenser i ett rum för att diskutera digitaliserings- och samverkansfrågorna, säger Staffan Bornehäger från Tillväxtverket.

Respektive organisation drar sedan slutsatser utifrån sitt eget resultat och planerar fortsatta åtgärder utifrån det.

- Vi kan också se behov av att göra något gemensamt utifrån det sammantagna resultatet, säger Mikael Österlund.

Bakgrund

Hösten 2017 började eSams expertgrupp för arkitektur se över och uppdatera de tidigare principerna för digital samverkan från E-delegationen med utgångspunkt att det europeiska ramverket, EIF (European International Framwork) kommit i en ny version.

Perspektivet breddades till att omfatta inte bara statliga myndigheter utan även kommuner, landsting och regioner utifrån ansatsen att det skulle kunna användas i hela offentlig sektor. Arbetet skedde i dialog och samverkan med bland annat SKL och representanter för Inera.

Under våren 2018 bedömde eSams expertgrupp för arkitektur att arbetet med ramverket nått den punkt där det var dags att börja testa det skarpt. Den 27 juni 2018 beslutade eSams styrgrupp därför att ramverket i version 1.0 ska införas hos eSams medlemmar och sedan uppdateras successivt.

DIGG följer arbetet och på sikt kommer ramverket att förvaltas och vidareutvecklas av DIGG. Tills vidare sker ev. revideringar av ramverket inom eSam.

Läs mer

Ta del av Svenskt ramverk för digital samverkan

35.168.112.145