Samverkan inom eSam fortsätter samtidigt som det konkreta samarbetet med DIGG påbörjas

Ewa Carlsson, chef för eSams kansli, leder planeringen för hösten.

Nyheten publicerad: 23 aug 2018

Det gemensamma arbetet får inte tappa fart, samtidigt som en ny efterlängtad spelare finns på plats från september – DIGG, eller som den heter officiellt: Myndigheten för digital förvaltning. Ewa Carlsson som är chef för eSams kansli berättar om tankarna och planeringen för höstens arbete.

Styrgruppen är tydlig med att samarbetet inom eSam för att driva på digitaliseringen av offentlig sektor ska fortsätta och ser det som viktigt att det gemensamma arbetet inte stannar av. Samtidigt måste eSam förhålla sig till den nya myndigheten DIGG.

Hur känns det inför hösten?
- Det ska verkligen bli spännande att börja det konkreta samarbetet med DIGG när de är på plats! Vi kommer att träffas redan första veckan i september. Tillsammans med myndighetsledningen behöver vi mejsla fram vilka frågor vi ska lämna över helt och vilka vi ska fortsätta driva. Vi ska undvika dubbelarbete men heller inte släppa frågor så att något ramlar mellan stolarna, säger Ewa Carlsson.

Hur ser eSams planering för hösten ut?
- Vi vet att vi under hösten kommer att fortsätta arbetet med det förutsättningsskapande arbetet kring juridik och säkerhet och vi behåller fokus på livshändelsedriven utveckling. När det gäller arkitekturfrågorna kommer det bli en del förändringar.

För att underlätta för DIGG att komma igång med sin verksamhet och för att få en bra och smidig gränsyta mellan eSam och DIGG kommer Mikael Österlund att lånas ut till DIGG under ett år. Mikael kommer dels hålla ihop arbetet med de två regeringsuppdragen om grunddata respektive effektivt informationsutbyte men också bidra till att bygga upp arkitekturenheten på DIGG.

Ewa Carlsson och Mikael Österlund.

Mikael och jag planerar nu för första mötet om samordningen av regeringsuppdragen om grunddata och effektivt informationsutbyte. Mötet ska hållas på historisk mark - hos DIGG i Sundsvall i början av september.

Vad händer med de arkitekturfrågor som eSam driver idag?
- Arkitekturfrågorna kommer successivt att lämnas över till DIGG, men hur och när behöver mejslas ut i dialog med DIGG under hösten. Ett viktigt arbete som ligger framför oss är att börja införa den första versionen av Svenskt ramverk för digital samverkan som styrgruppen beslutade i juni. Planeringen för hur det ska gå till och vilket stöd som behöver tas fram kommer förmodligen Mikael att hålla i, men från DIGG.

Vad är inriktningen för eSams övriga arbete i höst?
- Generellt vill vi öka graden av samarbete i specifika frågor mellan våra olika expertområden. Vi kommer också att fokusera mer på att ge stöd och coaching till de utvecklingsinitiativ som drivs inom ramen för eSam. Styrgruppen vill utveckla förmågan att driva och förvalta gemensamma initiativ på ett mer effektivt sätt. Sist men inte minst måste tänka framåt. Vi behöver ta fram en långsiktig inriktning för eSam utifrån de nya förutsättningarna både vad gäller verksamhet och arbetsformer. Det här kommer styrgruppen att ägna en hel del tid åt.

Kan du ge några konkreta exempel på gemensamma initiativ eller arbeten under hösten?
- När det gäller det livshändelsedrivna arbetet så vill styrgruppen slå ihop arbetet med de två livshändelserna Ny i Sverige och Sverige Tur och Retur. Dessa har många beröringspunkter vad gäller både målgrupper och intressenter. I september inleds en planerings- och initieringsfas med sikte på att kunna starta ett genomförandeprojekt i samverkan 2019.

Den juridiska expertgruppen kommer att påbörja arbetet med att revidera Checklista för jurister som bland annat är användbar i flera av faserna som beskrivs i vägledningen Metod för utveckling i samverkan. Även vägledningen Elektroniska original, kopior och avskrifter ska uppdateras och moderniseras.

Inom arkitekturområdet behöver vägledningen Digital samverkan ses över, bland annat utifrån Svenskt ramverk för digital samverkan som har tagits fram och som ersätter de tidigare principerna för Digital samverkan. Här vet vi inte ännu om det arbetet kommer ske i eSams regi eller drivas från DIGG.

Expertgruppen för säkerhet har redan träffats efter sommaren för att planera sitt arbete. Bland annat kommer gruppen att titta på förslag om harmonisering av informationsklassning och andra säkerhetsåtgärder.

Vad händer 2019?
- Det beror ju på vad styrgruppen kommer fram till när det gäller den långsiktiga inriktningen för eSam. Under hösten kommer eSam och DIGG ta fram en gemensam plan för 2019 och framåt för att säkerställa att alla frågor omhändertas på bästa sätt och inte ramlar mellan stolarna.

3.235.172.213