Fortsatt full fart för eSam

Nyheten publicerad: 22 jun 2017

Intervju med Katrin Westling Palm om eSams verksamhetsinriktning.
Filmen är 2:44 minuter.

eSam fortsätter med full kraft under nästa verksamhetsår. Det säger Katrin Westling Palm, ordförande för eSamverkansprogrammet. Informationsförsörjning och livshändelsedriven utveckling är prioriterade områden för det gemensamma arbetet.

eSams styrgrupp har beslutat inriktningen för eSams nästa verksamhetsår som löper från juli 2017 till och med juni 2018.

- Styrgruppen är enig om att vi ska ha full fart framåt och inte tappa tempo i vår samverkan. Samtidigt ska vi noga följa vad som händer och bidra med våra erfarenheter när det kommer konkreta förslag eller beslut om en aktör med samlat ansvar för digitaliseringsfrågorna och förhålla oss till det, säger Katrin Westling Palm, ordförande i eSam.

Arbetet med informationsförsörjning fördjupas

eSam ska fortsätta och fördjupa det arbete som påbörjats under våren kring informationsförsörjning. Bland annat har eSam sett över vilka informationstillgångar som finns i det offentliga på en nationell nivå och tagit fram en modell för grunddata. Under hösten ska eSam bland annat utse färdledare för olika informationsområden och fördjupa arbetet med såväl grunddata som öppna data. Arbetet för att skapa bra gemensamma
lösningar för medborgare och företag ur ett livshändelseperspektiv ska också fortsätta. Det sker dels genom initiativ som drivs i samverkan av eSams medlemmar, och dels i det förutsättningsskapade arbetet i eSams expertgrupper.

eSam provar nya arbetsformer

Under hösten ska eSam prova delvis nya arbetsformer, både för att kunna agera snabbt utifrån ny kunskap och nya förutsättningar och för att utnyttja den samlade kompetensen i våra expertområden på ett mer samordnat sätt. Säkerhetsområdet får ett tydligare fokus i och med att säkerhetsgruppen permanentas och en referensgrupp för säkerhetsfrågor inrättas.

- Vi ska arbeta mer i projektform och våra expertgrupper ska tillsammans fokusera på att ge stöd och lösa frågor kopplade till de projekt och initiativ som pågår, säger Ewa Carlsson, chef för eSams kansli som leder arbetet med att ta fram en mer detaljerade planering för det fortsatta arbetet.

Fortsatt fokus på kompetens- och erfarenhetsutbyte

eSam kommer också ordna öppna forum och seminarier på olika teman för att sprida kunskap och erbjuda mötesplatser för erfarenhetsutbyte. Samverkan även utanför eSam blir allt viktigare och därför fortsätter representanter för eSam att dela med sig av kunskap och erfarenheter till olika utredningar och att delta i relevanta konferenser.

Om esam

eSam är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan 20 (från 1 juli 21) myndigheter och SKL. Samarbetet syftar till att underlätta och påskynda digitaliseringen av det offentliga Sverige. eSam bildades 2015 på initiativ av medlemmarna när E-delegationen slutfört sitt arbete.

3.235.172.213