Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier

Det är viktigt att myndigheter hanterar sociala medier enligt de författningar som måste följas. Därför har e-delegationen på uppdrag av regeringen tagit fram riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv (dir. 2010:32). Riktlinjerna utgår från när myndigheten använder sociala medier i sin externa kommunikation, dvs. i sin dagliga kontakt med privatpersoner, företag och andra organisationer.

Myndigheter måste t.ex. kunna hantera allmänna handlingar och skydda enskildas personliga integritetsskydd. Riktlinjerna syftar till att identifiera de rättsliga kraven och därmed underlätta för myndigheterna att göra rätt. De innehåller bland annat råd om arkivering, diarieföring och gallring.

Riktlinjerna är vägledande och riktar sig formellt till statliga myndigheter men kan även tillämpas av kommuner och landsting. I några fall gäller andra regler för de senare. Detta kommenteras i sådana fall i riktlinjerna.

Relaterad information

Bilagor (pdf):

  1. Konsumentverkets tillämpningsbeslut av Riksarkivets föreskrift och allmänna råd RA-FS 1997:6PDF
  2. Datainspektionens informationsblad, Personuppgifter i sociala medierPDF
  3. SKL:s promemoria, Sociala medier och handlingsoffentlighetenPDF
35.168.112.145