Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltning

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltning förklarar juridiska frågor som är centrala vid utvecklingen av e-tjänster inom e-förvaltningen. Vägledningen presenterar rättsliga bedömningar av hur teknik och juridik kan kombineras och fungerar som en bro mellan dessa båda områden.

Vägledningen är en vidareutveckling av E-delegationens tidigare vägledning med samma namn och är den tredje versionen. Vägledningen är framtagen av eSams rättsliga expertgrupp. Även eSams rättsliga referensgrupp och expertgrupperna för säkerhet och arkitektur har deltagit i arbetet.

Syfte

eSam vill med denna vägledning stödja digitaliseringen av offentlig sektor, dels genom att den kan utgöra en grund för en myndighets policydokument men även som stöd i en myndighets bedömning i ett enskilt fall, det vill säga när myndigheten överväger att införa en viss digital tjänst.

Genom att använda vägledningen kan myndigheter uppnå förenklingar och tidsbesparingar vid verksamhetsutveckling och begränsa sina rättsliga risker genom att ta tillvara de juridiska bedömningar som gjorts i samverkan inom E-delegationen och vidareutvecklats inom eSam.

För vem?

Vägledningen vänder sig i första hand till jurister, men är i många delar viktig även för verksamhetsutvecklare, säkerhetsansvariga och alla andra yrkesgrupper som är involverade i verksamhetsutveckling.

Vägledningen är dessutom av betydelse för externa leverantörer som behöver anpassa sina tjänster till e-förvaltningens behov.

Om innehållet

Vägledningen ger definitioner och rättsliga bedömningar kring centrala frågor för verksamhetsutveckling i offentlig sektor. Vägledningen fungerar som en bro mellan teknik och juridik.

Digitala verktyg och tjänster möjliggör nya former och sätt att erbjuda service och välfärdstjänster. Samtidigt bidrar de till en effektivare offentlig verksamhet.  Verksamhetsutveckling inom offentlig sektor handlar därför alltmer om att använda  digitaliseringens möjligheter för att möta den snabba utvecklingen i omvärlden (prop. 2016/17:198 s. 5). När sådana verktyg och tjänster utvecklas krävs rättsliga bedömningar för att kombinera teknik och juridik på ett rättsenligt och i övrigt lämpligt sätt.

Nytt i version 3.0

I Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvalnting 3.0 har vissa begrepp uppdaterats, bland annat har begreppen egen hämtning och egen delning definierats. Vägledningen har kompletterats vad gäller bland annat automatiserade beslut, utlämnande av uppgifter utan att direktåtkomst uppkommer samt eget utrymme.

Bakgrund

En juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen utarbetades av E-delegationens rättsliga expertgrupp (version 1.0) och beslutades år 2013 av  E-delegationen1. I vägledningen gjordes bedömningar och tolkningar av rättsläget som ett stort antal myndigheter och organisationer står bakom och som har lagts till grund för utformningen av e-tjänster.

År 2015 gavs denna vägledning ut i en ny omarbetad version (2.0). E-delegationens juridiska bedömningar har numera fått visst stöd i rättspraxis och lagstiftningsärenden från senare tid. Redovisade funktioner och rättsliga bedömningar har således tillämpats under ett antal år och stärkts genom den rättsutveckling som ägt rum inom området.

Myndigheterna bör ta tillvara dessa klargöranden i sitt fortsatta arbete med att införa e-tjänster. Därför har eSamverkansprogrammets (eSams) rättsliga expertgrupp utarbetat en uppdaterad juridisk vägledning (3.0). Inom ramen för detta arbete har även den ökande användningen av bastjänster belysts liksom  möjligheterna att fatta beslut helt automatiserat och att ersätta direktåtkomst med utlämnande i annan form.

Läs vägledningen

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvalnting 3.0PDF

Kontakt

För frågor om vägledningen, kontakta Johan Bålman på eSams kansli.


35.168.112.145