Eget utrymme hos myndighet

Begreppet eget utrymme är idag etablerat och används som praxis när myndigheter utvecklar e-tjänster. Vägledningen Eget utrymme beskriver begreppet och juridiken samt hur det egna utrymmet bör utformas.

Vägledningen ska ses som en vidareutveckling av den beskrivning av eget utrymme och elektroniska tjänster som gavs i E-delegationens Juridiska vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen, version 2.0.

eSam ansluter sig till de bedömningar som E-delegationen gjort med de anpassningar som följer av denna vägledning.

Syfte

Syftet med vägledningen är att beskriva och förklara de frågor som är centrala när eget utrymme ska utvecklas och användas.

För vem?

Vägledningen vänder sig till alla de roller som är involverade i att utveckla lösningar med eget utrymme. Det gäller i första hand verksamhetsutvecklare, säkerhetsspecialister, it-arkitekter, arkivarier och jurister.

Även andra roller som berörs kan ha nytta av vägledningen, Det gäller till exempel beställare, chefer, controllers, kommunikatörer, leverantörer och projektledaare.

Om innehållet

Vägledningen innehåller en allmän beskrivning av eget utrymme och vad som behövs för att utveckla funktioner som är juridiskt korrekta. Därefter ges en mera juridiskt inriktad genomgång av hur eget utrymme bör utformas och regelverk som berörs. Slutligen innehåller den ett avsnitt av mer praktisk karaktär.

Vägledningen redovisar i allt väsentligt endast rättsfrågor som uppkommer när myndigheter tillhandahåller eget utrymme åt enskilda.

Bakgrund

Regeringens mål för it-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. En nödvändig del i denna utveckling är att myndigheter inför fler och mer användbara elektroniska tjänster. Användarna ska både ha nytta av dessa tjänster och få tillräckligt skydd mot manipulationer och missbruk vid användningen av dem. 

Eget utrymme tillhandahålls som en service åt användaren. Ingen annan ska få insyn i det material som användare har där. Utrymmet ska samtidigt underlätta för användaren att upprätta och ge in korrekta och fullständiga ansökningar, deklarationer och andra handlingar, men det förekommer också utrymmen som ger stöd åt användare utan att något skickas in till den som tillhandahåller utrymmet.

Utkast och liknande handlingar förblir användarens egna handlingar och blir inte att anse som allmänna enligt tryckfrihetsförordningen eller inkomna enligt förvaltningslagen så länge de finns i utrymmet och kriterierna för sådant utrymme är uppfyllda.

Uppgifter som finns där ska inte heller annars riskera att röjas genom åtgärder av myndigheten eller myndighetens personal. Genom egna utrymmen skapas således en allmän tillit till elektroniska tjänster samtidigt som de erbjuder en tillräcklig säkerhet för användaren och förenklar dennes vardag.

Läs vägledningen

Eget utrymme hos myndighet - en vägledningPDF

35.168.112.145