Livshändelsedriven utveckling

Ett viktigt fokus för eSam är att underlätta för privatpersoner och företag i en specifik livshändelse.

Med livshändelse menas när en privatperson eller företagare ställs inför en händelse som påverkar och förändrar hans eller hennes livssituation och som kräver en mängd kontakter med det offentliga.

Ofta tvingas privatpersoner och företagare vara sin egen projektledare i en sådan livshändelse. Utan myndighetsövergripande guidning måste man själv skapa sig en uppfattning om hur man ska gå till väga, vilka aktörer som behöver kontaktas (det kan vara upp emot 20 stycken), vilken information som behöver skickas in och i vilken form. Många gånger behöver samma uppgift lämnas in till flera aktörer, och det finns ingen övergripande bild över ärendegången.

Behovsdriven utveckling kring livshändelser

eSam verkar därför för behovsdriven utveckling utifrån privatpersoners och företags livshändelseperspektiv där man ser till hela processen över samtliga aktörer.

Genom digital samverkan och gemensamma lösningar över ansvarsområdena kan privatpersoners och företags behov mötas. Det handlar bland annat om att skapa säkra och effektiva processer, återanvända redan inlämnad information och att skapa e-tjänster som förenklar och underlättar.

I eSams vägledning Behovsdriven utveckling ges stöd för organisationer som vill samverka kring en livshändelse.

Exempel på lösningar för livshändelser

Ett exempel på en lösning som tagits fram i samverkan mellan flera myndigheter kring livshändelser är verksamt.se, en sajt för den som vill starta och driva ett företag. Ett annat exempel är efterlevandeguiden.se som är en guide för efterlevande i allt det praktiska som behöver ordnas med när någon dött.

54.92.170.142