Aktuellt inom informationsförsörjning

Här kan du läsa om arbeten inom informationsförsörjningsområdet.

Pågående arbete

Planeringen för höstens arbete inom området informationsförsörjning kommer att ske i dialog med DIGG, myndigheten för digital förvaltning. Informationen här uppdateras efter hand.

Ett viktigt fokus är de två regeringsuppdrag som myndigheter i eSam fått av regeringen om grunddata respektive informationsförsörjning. Uppdragen ska på sikt leda till att uppgifter om exempelvis privatpersoner, företag och fastigheter bara behöver lämnas en gång och att det blir enklare för offentliga och privata aktörer att utbyta information. Uppdragen ska samordnas mellan myndigheterna och mellan de två uppdragen. Uppdragen ska slutredovisas den 30 april respektive den 15 september 2019. eSam håller i koordineringen till dess att DIGG tar över.

Ta del av regeringsuppdragen:

Regeringsuppdrag till eSams medlemmar om grunddata och informatonsförsörjning

Ett annat arbete som är av stort intresse för eSam är projektet Säker digital kommunikation där flera av eSams medlemmar deltar. Projektet genomförs med Inera som projektägare tillsammans med SKL, SKL Kommentus och i samverkan med landsting, regioner, kommuner och statliga myndigheter. Från eSams medlemmar deltar Arbetsförmedlingen, Domstolsverket, Försäkringskassan, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket och Skolverket varav alla utom Polisen och Skolverket även ingår i styrgruppen.

Läs mer om projektet hos Inera:

Säker digital kommunikationlänk till annan webbplats

Genomförda arbeten 2017 - 2018

Grunddata

Under perioden har ett arbete bedrivits inom eSam om grunddata. Det har bland annat handlat om att ta fram en gemensamm definition för grunddata och en modell för hur informationen ska kunna göras tillgänglig. Det har också handlat om hur  vi kan återanvända erfarenheterna från företagsområdet och sektorsspecifika initiativ på bästa sätt.

Arbetet överlämnas till DIGG under hösten 2018.

Öppna data

Under hösten 2017 genomförde eSam en kartläggning och en analys av pågående uppdrag och rapporter inom området öpnna data. Förslag till åtgärder togs fram. Det fortsatta arbete inom eSam fokuseras på att stödja Riksarkivets arbete inom området.

Förstudie: Bastjänst för konkursinformation

Kronofogden har varit färdledare för en förstudie om en lösning för en bastjänst för konkursinformation. Slutrapporten blev klar  i januari 2018.

Ta del av rapporten:

Sammansatt bastjänst för konkursinformation - Förstudierapport eSamPDF

Kontaktperson: Anna Thelander, processutvecklare, Kronofogden.

Kontakt

Mikael Österlund, DIGG

Relaterad information

Läs mer om hur expertgruppen för arkitektur arbetar och vika som ingår.

Expertgruppen för arkitektur

3.81.73.233