Informationsförsörjning

Att kunna tillgodose privatpersoners, företags och myndigheters behov av information är centralt för en framgångsrik digitalisering. Ett av eSams prioriterade områden är att skapa bättre förutsättningar för en effektiv informationsförsörjning. 

Det handlar om att förbättra hanteringen av grunddata och om att främja öppna data. Det handlar också om att utveckla konkreta tjänster för informationsutbyte inom det offentliga och mellan det offentliga och privatpersoner och företag.

Läs om aktuella arbeten:

Aktuellt inom informationsförsörjning

Exempel på tjänst som förenklar informationsutbytet

Ett exempel på en lösning som tagits fram inom ramen för eSam är tjänsten Handläggning av ekonomiskt bistånd. Läs mer om tjänsten:

Digital tjänst för ekonomiskt bistånd

Vägledningar som stöd

Den tidigare E-delegationen tog fram vägledningar och principer för digital samverkan mellan myndigheter. Dessa förvaltas ev eSam. Vägledningarna och principerna för digital samverkan är tänkta att underlätta samverkan kring informationsutbyte och utvecklingen av digitala tjänster och lösningar.

Ta del av eSams vägledningar:

Vägledningar

34.229.151.87