Juridik - aktuella arbeten

Här hittar du akuella arbeten inom det rättsliga området.

Pågående arbeten

Vägledning för "digitalt i första hand"

Den rättsliga expertgruppen har påbörjat ett arbete för att ta fram ett stöd för hur organisationer ska kunna leva upp till regeringens ambition att digitala tjänster ska vara förstahandsval i det offentligas kontakter med medborgare och företag.

Översyn av Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling

Den rättsliga expertgruppen ser över Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltningen, 2.0 som den tidigare E-delegationen tog fram 2015. Vägledningen behöver bland annat kompletteras med mer information om bastjänster, utlämnande på medium samt automatiserade beslut.

Genomförda arbeten 2017

Eget utrymme och inkommandetidpunkt

Den rättsliga expertgruppen har under hösten 2017 tagit fram rättsliga uttlanden och promemorior om eget utrymme respektive inkommandetidpunkt.

Ta del av rättsligt uttalande och promemoria om inkommandetidpunkt

Inkommandetidpunkt

Ta del av rättsligt uttalande och promemoria om eget utrymme:

Eget utrymme

Vägledning för e-legitimationer och e-underskrifter

Den rättsliga expertegruppen har tagit fram en vägledning som stöd för införande av e-legitimering och e-underskrifter. Arbetet påbörjades under hösten 2016 och har skett i samverkan med E-legitimationsnämnden och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vägledningen beslutades i mars 2017.

Ta del av vägledningen:

Juridisk vägledning för e-underskrifter och e-legitimering

Kontakt

Johan Bålman, eSams kansli.

54.92.182.0