Expertområde Arkitektur

Här kan du läsa om aktuella arbeten inom arkitekturområdet.

Pågående arbeten

Behörighets- och åtkomsthantering

En av förutsättningarna i en effektiv informationsförsörjning är att få tillgång till rätt information baserat på vem man är, vilken organisation man tillhör samt vilka behörigheter man har. Behörighetshantering och identitetshantering är på så sätt en central byggsten. Ett arbete har genomförts inom Inera under ca 1,5 år med att definiera en referensarkitektur för just detta område för kommuner och landsting. Ett arbete genomförs nu för att se om även eSams medlemmar kan använda samma referensarkitektur för i första hand utvecklingsarbeten i samverkan.

Om eSams medlemmar, kommuner och landsting kan använda samma referensarkitektur finns förutsättningar för en effektiv samverkan på alla nivåer inom offentlig verksamhet.

Svenskt ramverk för digital samverkan

Expertgruppen inom arkitektur har sedan hösten 2017 arbetat med att revidera de principer för digital samverkan som den tidigare E-delgationen tagit fram och som eSam förvaltar. Arbetet, som har skett i bred samverkan även med aktörer utanför eSam, har resulterat i dokumentet Svenskt ramverk för digital samverkan i juni 2018. Ramverket innehåller såväl principer som rekommendationer.

Ta del av ramverket och den promoria som beskriver införande och förvaltning av ramverket:

Svenskt ramverk för digital samverkan

EU-området

En workshop med representanter för eSams medelmmar genomfördes i början på hösten 2017 kring eSams förhållningssätt till EU-arbetet. eSams medlemmar konstaterade att det behövs en bättre och mer proaktiv helhetsbild över hur EU-arbetet påverkar det nationella digitaliseringsarbetet. Det identifierades även tre områden som eSam särskilt bör prioritera: Single digital gateway, The Once Only Principle och eDelivery.

I takt med att arbetet med Single Digital Gateway och TOOP har konkretiserats på EU-nivå har det blivit allt tydligare att det finns behov av att diskutera hur eSams medlemmar ska förhålla sig till detta mer konkret.

Ett sammanställning av de mål, inriktningar och aktiviteter inom EU som eSams medlemmar behöver förhålla sig till i utvecklingsarbetet har nu tagit fram.

Ta del av sammanställningen:

Aktuella mål, inriktningar och aktiviteter från EU – en sammanställningPDF

Att skala upp i praktiken

Referensgruppen för arkitektur har definierat en process för att kunna skala upp produkter och lösningar som har tagits fram i ett visst sammanhang för användning i ett bredare perspektiv. Målsättningen är att etablera ett effektivt sätt att bredda och skala upp det omfattande arbete som sker hos medlemmarna för att öka återanvändningen och takten i digitaliseringsarbetet.

Processen testas för första gången i praktiken med den ovan nämnda referensarkitekturen.

Kontakt

Mikael Österlund, eSams kansli

Relaterad information

Läs mer om hur expertgruppen för arkitektur arbetar och vilka som ingår.

Expertgruppen för arkitektur

54.92.182.0