Expertområde Arkitektur

Här kan du läsa om aktuella arbeten inom arkitekturområdet.

Pågående arbeten

Behörighets- och åtkomsthantering

En av förutsättningarna i en effektiv informationsförsörjning är att få tillgång till rätt information baserat på vem man är, vilken organisation man tillhör samt vilka behörigheter man har. Behörighetshantering och identitetshantering är på så sätt en central byggsten. Ett arbete har genomförts inom Inera under ca 1,5 år med att definiera en referensarkitektur för just detta område för kommuner och landsting. Ett arbete genomförs nu för att se om även eSams medlemmar kan använda samma referensarkitektur för i första hand utvecklingsarbeten i samverkan.

Om eSams medlemmar, kommuner och landsting kan använda samma referensarkitektur finns förutsättningar för en effektiv samverkan på alla nivåer inom offentlig verksamhet.

Principer för digital samverkan

Expertgruppen inom arkitektur har under hösten inlett ett arbete med att revidera de principer för digital samverkan som den tidigare E-delgationen tagit fram och som eSam förvaltar. I ett första steg kommer informations-/dataprinciper att tas fram - ett perspektiv som saknas idag. Ambitionen är att principerna ska utgöra ett konkret stöd för utvecklingsarbetet med informationsförsörjning och på sikt att skapa ett nationellt ramverk.

Revideringen omfattar även att arbeta in den nya versionen av det europeiska ramverket för interoperabilitet (EIF) i de gemensamma principerna. Dialog pågår med EU-kommissionens it-avdelning (DG DIGIT) som kommer att bidra med stöd under våren för att tydliggöra grundidéerna med EIF samt för att återanvända erfarenheter kring hur andra medlemsstater omsatt EIF i de nationella ramverken.

EU-området

En workshop genomfördes i början på hösten 2017 kring eSams förhållningssätt till EU-arbetet. Vid workshopen konstaterade medlemmarna att det behövs en bättre och mer proaktiv helhetsbild över hur EU-arbetet påverkar det nationella digitaliseringsarbetet. Det identifierades även tre områden som eSam särskilt bör prioritera: Single digital gateway, The Once Only Principle och eDelivery.

Ett första underlag till inriktningar och målsättningar som eSams medlemmar behöver förhålla sig till i utvecklingsarbetet har dokumenterats. Underlaget tas in i ett arbete med en gemensam färdplan för eSam.

I takt med att arbetet med Single Digital Gateway och TOOP har konkretiserats på EU-nivå under hösten har det blivit allt tydligare att det finns behov av att samla ihop EU-frågorna igen för gemensam diskussion om hur eSam och medlemmarna ska förhålla sig till mer konkreta frågor. Bolagsverket bidrar med en resurs som bistår kansliet i att ta fram relevanta underlag.

Att skala upp i praktiken

Referensgruppen för arkitektur har definierat en process för att kunna skala upp produkter och lösningar som har tagits fram i ett visst sammanhang för användning i ett bredare perspektiv. Målsättningen är att etablera ett effektivt sätt att bredda och skala upp det omfattande arbete som sker hos medlemmarna för att öka återanvändningen och takten i digitaliseringsarbetet.

Processen testas för första gången i praktiken med den ovan nämnda referensarkitekturen.

Kontakt

Mikael Österlund, eSams kansli

Relaterad information

Läs mer om hur expertgruppen för arkitektur arbetar och vilka som ingår.

Expertgruppen för arkitektur

54.227.104.40