Arkitektur

Här kan du läsa om aktuella arbeten inom arkitekturområdet.

Under hösten 2018 har eSams expertgrupp för arkitektur lagts ner då DIGG håller på att bygga upp en motsvarande gruppering. eSam fortsätter att driva en referensgrupp för arkitektur med en representant från respektive medlem.

Pågående arbeten

Införande av Svenskt ramverk för digital samverkan

Ett arbete pågår för att införa Svenskt ramverk hos eSams medlemmar. Införandet planeras inom referesngruppen för arkitektur men respektve medlem ansvarar för sitt eget införande. Som ett första steg genomför eSam medlemmar under januari - mars en självskattning över hur väl den egna organisationen lever upp till rekommendationerna i ramverket.

Läs mer om ramverket och införandeplanen:

Svenskt ramverk för digtal samverkan

Gemensam referensarkitektur

I arbetet med en gemensam referensarkitektur för identitet och åtkomst är nästa steg att planera för hur den ska kunna införas.

Genomförda arbeten 2017 - 2018

Här är en sammanfatting av arbeten som drivits i eSams expert- och referensgrupp under 2017 - 2018.

Svenskt ramverk för digital samverkan

Expertgruppen inom arkitektur påbörjade hösten 2017 att ett arbete med att revidera de principer för digital samverkan som den tidigare E-delegationen tog fram. Arbetet bedrevs i bred samverkan även med aktörer utanför eSam. Det resulterade i dokumentet Svenskt ramverk för digital samverkan i juni 2018. Ramverket innehåller såväl principer som rekommendationer.

Gemensam referensarkitektur för identitet och åtkomst

eSams expertgrupp tog under hösten 2017 fram ett förslag till en generell process för att skala upp lösningar bland eSams medlemmar.

Ett första praktikfall för att testa modellen blev en referensarkitektur för identitet och åtkomst som Inera tagit fram för landstingen. En gemensam referensarkitektur för myndigheter, kommuner och landsting skulle kunna skapa förutsättningar för en effektiv samverkan på alla nivåer inom offentlig verksamhet.

Efter beredning på hemmaplan har eSams medlemmar ställt sig bakom Ineras referensarkitektur. Under hösten 2018 ska en plan tas fram för hur ramverket ska kunna implementeras, i första hand för utvecklingsarbeten i samverkan.

EU-området

Det behövs en bättre och mer proaktiv helhetsbild över hur EUs arbete påverkar det nationella digitaliseringsarbetet. Därför genomförde eSam en rad aktiviteter på temat EU under året. Som en aktivitet gjorde eSam en sammanställning över de mål, inriktningar och aktiviteter inom EU som eSams medlmmar behöver förhålla sig till i utvecklingsarbetet.

Ta del av sammanställningen:

Aktuella mål, inriktningar och aktiviteter från EU – en sammanställningPDF

Kontakt

Mikael Österlund, eSams kansli

Relaterad information

Läs mer om referensgruppen för arkitektur arbetar och vilka som ingår.

Referensgrupp arkitektur

34.207.152.62