Effektivare informationsförsörjning

Offentlig sektor behöver reformera sitt sätt att hantera och utbyta information digitalt. Det är en förutsättning för att kunna förenkla för privatpersoner, företag och myndigheter.

Att skapa bättre förutsättningar för en effektiv informationsförsörjning är därför ett av eSams fokusområden.

Digital samverkan

Den tidigare E-delegationen tog fram vägledningar och principer för digital samverkan mellan myndigheter. Dessa förvaltas ev eSam. Vägledningarna och principerna för digital samverkan är tänkta att underlätta samverkan kring informationsutbyte och utvecklingen av digitala tjänster och lösningar.

Bastjänster

eSams arbete syftar till att bland annat skapa förutsättningar för att ta fram bastjänster inom centrala områden. En bastjänst är enligt E-delegationens principer för digital samverkan en it-baserad tjänst som anropas maskin-till-maskin och som tillhandahåller information eller utför informationsbearbetning.

En bastjänst kännetecknas av att den saknar användargränssnitt. Istället sker anrop till tjänsten från ett annat program för vidareförädling och presentation av andra parter. När någon part sammanställer information från flera bastjänster och presenterar denna information som en ny bastjänst, kallas den nya tjänsten för en sammansatt bastjänst.

Exempel på tjänst som förenklar informationsutbytet

Ett exempel på en lösning som tagits fram inom ramen för eSam är tjänsten Handläggning av ekonomiskt bistånd. Läs mer om tjänsten:

Handläggning av ekonomiskt bistånd

54.221.76.68