Behovsinventering och översiktskarta

eSams översiktskarta är en visualisering av behov och initiativ i samverkan mellan i första hand eSams medlemmar.  Den uppdateras varje år i en process som involverar alla eSams medlemsorganisationer. I den senaste revideringen breddades perspektivet till att omfatta alla nivåer i det offentliga - den statliga, kommunala och landstingsnivån.

Behovsinventeringen åskådliggörs i en översiktskarta som har karaktären av en vägg med notislappar. Den rymmer både behov och pågående och planerade initiativ som sker i samverkan. Idag rymmer den över 800 noteringar.

Syfte med översiktskartan är att

  • identifiera och tydliggöra gemensamma frågor inom eSam
  • få underlag för planering och prioritering
  • få underlag för koordinering och samordning av utvecklingsinitiativ
  • stimulera samverkan inom hela det offentliga Sverige och evebtuellt även med privata aktörer

Strukturen för översikstkartan följer den samverkansarkitekturer som återfinns i vägledningen för digital samverkan. En uppdelning sker i verksamhet, information, tjänster och tekniska områden.

Se hur strukturen för översiktskartan ser ut:

Översiktskartans struktur

54.196.47.145