Vårt arbete

Allt arbete inom eSam syftar till att underlätta och påskynda digitaliseringen av det offentliga Sverige. Arbetet sker både inom ramen för eSams olika forum och i medlemsorgansiationerna i form av uppdrag eller utvecklingsinitiativ som drivs i samverkan.

Arbetet fokuseras på fyra områden:

  • Informationsförsörjning
  • Livshändelsedriven utveckling
  • Förutsättningsskapande arbete
  • Erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling (Lärande)

Till grund för hur eSams styrgrupp prioriterar vilka insatser som ska genomföras ligger bland annat en behovsinventering bland eSams medlemmar samt erfarenheter och resultatet av tidigare arbeten. Behovsinventeringen åskådliggörs i en översiktskarta som har karaktären av en vägg med notislappar. Den rymmer både behov och pågående och planerade initiativ som sker i samverkan.

Läs mer om arbetet med översiktskartan:

Behovsinventering och översiktskarta

En viktig princip är att insatser ska bidra till en större nytta för fler än den enskilda myndigheten.

34.228.55.57