Vårt arbete

Här kan du läsa om det arbete som eSam bedriver. Arbetet sker dels inom ramen för eSams olika forum och dels i medlemsorganisationerna i form av olika utvecklingsinitiativ.

Förutsättningsskapande arbete

eSams expertgrupper analyserar och utreder samverkansfrågor inom arkitektur, juridik och säkerhet. Expertgrupperna tar också fram stöd, till exempel i form av vägledningar i olika frågor. Allt detta syftar till att skapa rätt förutsättningar för digital samverkan i det offentliga.

En annan viktig förutsättning för samverkan är det personliga mötet som gör det möjligt att dela erfarenheter och ta del av andras kunskap. Därför arrangerar eSam olika mötesplatser för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Utvecklingsinitiativ i medlemsorganisationerna

I medlemsorganisationerna drivs utvecklingsinitiativ som prioriterats av eSams styrgrupp. Det kan vara allt från behovsanalyser och förstudier till större projekt för att ta fram konkreta lösningar.

Till grund för prioriteringen av vilka insatser som ska genomföras ligger bland annat en behovsinventering bland eSams medlemmar samt erfarenheter och resultatet av tidigare arbeten.

En viktig princip är att insatser ska bidra till en större nytta för fler än den enskilda myndigheten. Områden som eSams styrgrupp prioriterat är

Effektivare informationsförsörjning

Livshändelsedriven utveckling

Utveckling och lösningar

Aktuella utvecklingsinitiativ
Exempel på samverkande lösningar

Arbetet i eSams expertområden

Arkitektur
Juridik
Säkerhet

Mötesplatser

Mötesplatser för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling

54.92.158.65