Vårt arbete

Medlemmarna i eSam samverkar kring utveckling av digitala tjänster och lösningar för informationsutbyte för att det ska bli enkelt, rättssäkert och effektivt.

Arbetet sker dels inom ramen för eSams olika forum och dels i medlemsorganisationerna i form av olika uppdrag och utvecklingsinitiativ.

Förutsättningsskapande arbete

eSams expertgrupper analyserar och utreder samverkansfrågor inom arkitektur, juridik och säkerhet. Expertgrupperna tar också fram stöd, till exempel i form av vägledningar i olika frågor. Allt detta syftar till att skapa rätt förutsättningar för digital samverkan i det offentliga.

Informationsförsörjning och livshändelsedriven utveckling

Områden som eSams styrgrupp prioriterat är effektivare informationsförsörjning och livshändelsedriven utveckling. Arbetet drivs både som uppdrag som leds och koordineras från eSams kansli och som uppdrag eller utvecklingsinitiativ som drivs i samverkan i medlemsorganisationerna. Det kan vara allt från behovsanalyser och förstudier till större projekt för att ta fram konkreta lösningar.

Till grund för hur eSams styrgrupp prioriterar vilka insatser som ska genomföras ligger bland annat en behovsinventering bland eSams medlemmar samt erfarenheter och resultatet av tidigare arbeten.

En viktig princip är att insatser ska bidra till en större nytta för fler än den enskilda myndigheten.

Erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling

En annan viktig förutsättning för samverkan är det personliga mötet som gör det möjligt att dela erfarenheter och ta del av andras kunskap. Därför arrangerar eSam olika mötesplatser för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

54.221.76.68