Elektroniskt informationsutbyte – en vägledning för utlämnande i elektroniskt form

När myndigheter ska införa tjänster för att lämna ut uppgifter automatiserat, utan att detta leder till s.k. direktåtkomst, behöver ett antal frågor övervägas. I vägledningen redovisar eSam sin bedömning av dessa frågor med utgångspunkt från Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) och Högsta förvaltnings­dom­stolens dom i det s.k. LEFI Onlinemålet (HFD 2015 ref. 61).

Vägledningen ska ersätta den modell för utlämnande som E-delega­tionens presenterat i sin rapport från år 2012.

Att välja en modell som inte utgör direktåtkomst, leder till fördelar, bl.a. genom att s.k. överskottsinformations inte uppkommer och att myndighetsgränserna upprätthålls. I vägledningen presenteras en modell med byggstenarna en legitimeringsdel, en hanteringsdel och en prövningsdel.

54.92.170.142