Vägledningar

Här listas vägledningar och riktlinjer, både de som är framtagna av eSam men också de som tagits fram av den tidigare E-delegationen. eSam har i uppdrag att förvalta och vid behov utveckla E-delegationens vägledningar och rapporter. 

Behovsdriven utveckling

Utvecklingen av tjänster ska utgå från privatpersoners och företags behov. Vägledningen för behovsdriven utveckling ska ge stöd och verktyg för myndigheter, kommuner, landsting och andra organisationer att ta fram tjänster som uppfyller målgruppers behov. Behovsdriven utveckling - en vägledning version 1.0 har tagits fram i samverkan mellan medlemmarna i eSam och är en vidareutveckling av den vägledning som utarbetades av E-delegationen.

Checklista för jurister

Checklista för jurister är en introduktion i rättsliga förutsättningar för samverkan i utvecklingsinsatser. Checklistan vänder sig till jurister i stat, kommuner och landsting, och syftar till att belysa vilka övergripande juridiska frågeställningar som bör beaktas vid samverkan kring e-förvaltningsinsatser.

Checklistan är aktuell i flera av faserna i Metod för utveckling i samverkan, en vägledning från E-delegationen som tillhandahåller ett gemensamt ramverk för att säkerställa kvalitet, gemensamma förväntningar och krav på utvecklingsarbetet, med fokus på att realisera önskade nyttor.

Digital samverkan

Vägledningen för digital samverkan, version 4.1, belyser betydelsen av gemensam begreppsförståelse, kompetens att leda och styra en komplex samverkansgrupp samt kunskap om juridiska och säkerhetsmässiga förutsättningar för digital samverkan.

Eget utrymme hos myndighet – en vägledning

Användningen av eget utrymme är idag etablerad myndighetspraxis och kan förekomma som session, konto och brevlåda. eSams vägledning följer, stärker och fördjupar E-delegationens juridiska vägledning för verksamhetsutveckling 2.0 när det gäller eget utrymme.

Elektroniskt informationsutbyte - en vägledning för utlämnande i elektroniskt form

När myndigheter ska införa tjänster för att lämna ut uppgifter automatiserat, utan att detta leder till s.k. direktåtkomst, behöver ett antal frågor övervägas. I vägledningen redovisar eSam sin bedömning av dessa frågor med utgångspunkt från Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) och Högsta förvaltnings­dom­stolens dom i det s.k. LEFI Onlinemålet (HFD 2015 ref. 61). Vägledningen ska ersätta den modell för utlämnande som E-delega­tionens presenterat i sin rapport från år 2012.

Elektroniska original, kopior och avskrifter

Vägledningen beskriver och förklarar olika typer av elektroniska handlingar som blivit vanliga i myndigheters elektroniska tjänster. Det bidrar till en angelägen samordnad begreppsapparat för att underlätta e-utvecklingen.

För att e-utvecklingen ska förenkla vardagen för enskilda är det viktigt att myndigheterna kan fånga sin information i elektronisk form så enkelt som möjligt och så tidigt som möjligt, och även lämna den i samma form. En ovillkorlig förutsättning är givetvis att informationsutbytet är tillåtet och lämpligt från ett integritetsskyddsperspektiv.

Juridisk vägledning för införande av e-legitimering och e-underskrifter

Att införa e-legitimering och e-underskrifter är en komplicerad process utifrån flera aspekter, juridiska, tekniska och säkerhetsmässiga. Vägledningen Juridisk vägledning för införande av e-legitimering och e-underskrifter ger stöd för införande av e-legitimering och e-underskrifter utifrån alla dessa perspektiv.

Den vänder sig till jurister och alla andra yrkesgrupper som är involverade i införandet. Vägledningen är framtagen av eSam i samarbete med E-legitimationsnämnden och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltning

Vägledningen presenterar några färdiga juridiska koncept som kan användas när man utvecklar e-tjänster. Vägledningen öppnar också upp nya möjligheter till informationsutbyte mellan statliga myndigheter, kommuner och landsting via användaren genom att han eller hon får ett "eget utrymme".

Syftet med vägledningen är att beskriva och förklara centrala juridiska frågor inom området verksamhetsutveckling inom e-förvaltning. Den riktar sig till alla som vill utveckla it-baserade lösningar som följer rättsreglerna.

Metod för Utveckling i Samverkan

Syftet med Metod för Utveckling i Samverkan är att tillhandahålla ett gemensamt ramverk för att säkerställa kvalitet, gemensamma förväntningar och krav på utvecklingsarbetet, med fokus på att realisera de önskade nyttorna av utvecklingen.

Outsourcing – en vägledning om sekretess och persondataskydd

Vägledningen är avsedd att ge myndigheterna juridiskt stöd i de överväganden rörande sekretess och skydd av personuppgifter som måste göras inför en planerad utkontraktering till privat företag samt att ge handfasta förslag på åtgärder som kan vidtas i syfte att säkerställa en korrekt hantering av sekretessreglerad information.

Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier

Det är viktigt att myndigheter hanterar sociala medier enligt de författningar som måste följas. Därför har e-delegationen på uppdrag av regeringen tagit fram riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv (dir. 2010:32). 

54.92.170.142