Vägledningar hos andra aktörer

Här hittar du vägledningar från andra myndigheter och organisationer:

Effektiv it-försörjning/sourcing

Syftet med vägledningen är att skapa väl underbyggda beslutsunderlag för att ta ställning till alternativa vägar för it-försörjning. Den kan också inspirera till att ta fram en bredare strategi vad gäller organisationens försörjning av it-tjänster. Vägledningen förvaltas av Ekonomistyrningsverket (ESV).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förvaltningsgemensamma Specifikationer (FGS)

FGS:er är krav på märkning och paketering av information och kan användas av alla aktörer inom den offentliga förvaltningen. FGS:er kan även användas som underlag för utveckling av e-arkivtjänster. Just nu finns den FGS som beskriver paketering av digital information för överföring till exempel till ett e-arkiv färdig, FGS Paketstruktur.

Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS:er) för e-arkiv och e-diariumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Informationssäkerhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ansvarar för vägledningen och har i samverkan med andra myndigheter skapat hemsidan Informationssäkerhet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nyttorealisering

Vägledning i Nyttorealisering utgör ett ramverk och en verktygslåda för offentliga organisationer att utgå ifrån när man vill arbeta mer stukturerat med att realisera nyttan av sina utvecklingsinsatser. Vägledningen förvaltas av Ekonomistyrningsverket (ESV).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Webbutveckling

Vägledningen innehåller de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser inom offentlig sektor i Sverige. Post- och telestyrelsen (PTS) länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsteranvarar för vägledningen och  Webbriktlinjer.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppen data/PSI

Vägledningen för vidareutnyttjande av offentlig information utgår från E-delegationens tilläggsuppdrag att främja och samordna myndigheternas arbete med att förbättra förutsättningarna för vidareutnyttjande av handlingar, det som kallas psi (public sector information). Riksarkivetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ansvarar för webbportalen öppnadata.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och webbhandledningen vidareutnyttjande.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

54.92.170.142