Digitalisera rätt

Vägledningen "Digitalisera rätt - praktisk juridisk vägledning" från eSams juridiska expertgrupp rör myndigheters informationshantering. Vägledningen är ett stöd för myndigheter att på ett juridiskt korrekt sätt införa en helt digital hantering av information.

Digitaliseringen innebär att myndigheter ersätter sin traditionella informationshantering med nya digitala arbetssätt där kända och inarbetade hanteringsformer ersätts med elektroniska handlingar, elektroniska underskrifter, elektroniska stämplar och anknytningsfunktioner för att kontrollera och bevara e-handlingar i ursprungligt skick. Det leder till automatiserade möjligheter att hantera informationen, en tillgång i sig.

Syfte

Vägledningen syftar till att stödja myndigheterna i arbetet med att införa en helt digital hantering av information, dels i myndighetens verksamhetssystem, dels i generella stödfunktioner som till exempel kommunikation av meddelanden, e-legitimering, e-underskrifter, e-arkiv och eget utrymme.

För vem

Vägledningen riktar sig i första hand till jurister, men den är relevant även för andra roller och yrkesgrupper som samverkar kring nya digitala lösningar.

Om innehållet

I den här vägledningen tar den juridiska expertgruppen i eSam ett helhetsperspektiv med sikte på att växla från fysiska dokument och blanketter till en juridisk utgångspunkt från själva informationsinnehållet.

Innehållet i vägledningen är upplagt kring fyra led i den digitala förvaltningens informationsflöde; 1) att färdigställa e-handlingar, 2) att ge in handlingar, 3) att handlägga ärenden och 4) att expediera handlingar. Till varje led ges ett antal att-göra-punkter, sammanlagt 24 stycken. Under varje att göra-ruta finns

  • en genomgång av krav
  • en redogörelse för det material som finns,
  • en beskrivning av hur myndigheten bör förfara
  • följder av att underlåta detta. 

Bakgrund

Vägledningen utgår från Svenskt ramverk för digital samverkan. För den som inte tidigare arbetat med området kan det vara lämpligt att först ta del av begrepp och användningssätt i eSams Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltning. Ett viktigt stöd är även Checklista för jurister som togs fram av E-delegationen men har uppdaterats av eSam 2019.

Digitalisera rätt - en praktisk juridisk vägledningPDF

Läs mer

Svenskt ramverk för digital samverkan

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling

Checklista för jurister 2.0

18.232.125.29