Digital samverkan

Vägledning för digital samverkan är framtagen av den tidigare E-delegationen som stöd till organisationer som behöver samverka vid utveckling och förvaltning av gemensamma digitala tjänster.

E-delegationen tog även fram Principer för digital samverkan. Princierna har ersattas av Svenskt ramverk för digital samverkan som togs fram av eSam 2018.

Syfte

Syftet med vägledningen Digital samverkan är både att ge en övergripande allmän introduktion till digital samverkan och att ge mer konkret stöd för den som aktivt arbetar med att etablera, utforma och förvalta digitalt samverkande lösningar.

För vem?

Vägledningen riktar sig både till de som ansvarar för att styra och leda samverkansprojekt och till alla de som deltar i samverkande initiativ i olika roller inom till exempel arkitektur, juridik och säkerhet.

Om innehållet

Vägledningen beskriver konceptet digital samverkan övergripande och de olika delarna. Den tar upp frågor som roller och överenskommelser och termer och begrepp. Den innehåller fördjupningsdelar samt exempel på hur digital samverkan kan gå till i praktiken.

Bakgrund

Digital samverkan innebär att myndigheter, kommuner, landsting och privata aktörer utbyter information digitalt och samverkar för att hantera det digitala informationsutbytet på ett rättssäkert och effektivt sätt. Grundförutsättningar för digital samverkan är en gemensam förståelse för behov och mål samt insikt i relevanta juridiska förutsättningar och krav på informationssäkerhet. 

Utvecklingen har under de senaste åren visat att det krävs flera viktiga kompetenser för att etablera och driva digital samverkan. Det räcker inte med teknisk expertis, utan måste också finnas kunskap om hur man når en gemensam begreppsförståelse, kompetens att leda och styra en komplex samverkansgrupp samt djup kunskap om de juridiska och informationssäkerhetsmässiga förutsättningar som föreligger. 

Konceptet för digital samverkan innebär att aktörer som kommit överens om att samverka effektiviserar sin verksamhet och skapar nytta genom att utbyta information och interagera med hjälp av digitala tjänster.

Konceptet är uppbyggt kring fem centrala perspektiv – process, information, tjänst, juridik och informationssäkerhet. Dessa beskrivs i vägledningen.

Läs vägledningen

Ta del av vägledning för digital samverkan, version 4.1 och fördjupande material (Obs. att Vägledande principer ersatts av Svenskt ramverk för digital samverkan 1.0):

Vägledning för digital samverkan 4.1 PDF

Fördjupning: Roller och överenskommelser PDF

Fördjupning: Juridiska aspekter på digital samverkan PDF

Fördjupning: Instruktioner för process-, informations- och tjänstebeskrivningar PDF

Fördjupning: Exempel på digital samverkan PDF

Vägledande principer för digital samverkan 1.3PDF (Obs. ersatt av Svenskt ramverk för digital samverkan)

Relaterad information

Läs mer om och ta del av Svenskt ramverk för digital samverkan 1.0 och en promemoria om införande och förvaltning (som ersätter Vägledande principer för digital samverkan):

Svenskt ramverk för digital samverkan

Läs det europeiska ramverket för mellanstatlig interinteroperabilitet:

EU:s interoperabilitetsramverk (European Interoperability Framework - EIF)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ta del av en nationell katalog över bastjänster som erbjuds inom den offentliga sektorn. Katalogen vänder sig i första hand till dig som arbetar som verksamhetsutvecklare:

Tjänstekatalogenlänk till annan webbplats

En fördjupning till Vägledning för digital samverkan finns i dokumentet Metamodell för digitalsamverkan. Modellen som beskrivs kan användas som underlag för att skapa en modellbaserad arkitektur. Läs om modellen:

Metamodell för digital samverkan 1.0ZIP

Kontakt

Mikael Österlund, eSams kansli

3.83.32.171