Svenskt ramverk för digital samverkan

Svenskt ramverk för digital samverkan ger stöd till offentliga organisationer att samverka digitalt och fungera effektivt tillsammans, till nytta för privatpersoner, företag och samhället i stort.

Svenskt ramverk för digital samverkan tar sin utgångspunkt i den nya versionen av EIF (european interoperability framework) . EIF är inarbetad i ramverket och anpassad till svenska förhållanden och förutsättningar. Ramverket ersätter de tidigare principerna för digital samverkan som togs fram av E-delegationen.

Syfte

Syftet med Svenskt ramverk för digital samverkan är att stödja offentliga organisationer att samverka digitalt och fungera effektivt tillsammans, till nytta för privatpersoner, företag och samhället i stort.

Genom att vi utvecklar utifrån gemensamma principer kan vi lättare utbyta information med varandra och återanvända lösningar och det blir i förlängningen mer kostnadseffektivt.

För vem?

Svenskt ramverk är framtaget av eSam i bred samverkan för att kunna användas av hela offentlig sektor. Ett arbete har påbörjats för att införa ramverket hos eSams medlemmar.

Ramverket rör hela organisationen, det vill säga arkitektur, juridik, säkerhet, verksamhet etc. En viktig målgrupp är de som arbetar med styrning och ledning inom digitalisering. Men även operativa funktioner som till exempel jurister, portföljansvariga, verksamhetsutvecklare, kravanalytiker, säkerhetsspecialister och projektledare som arbetar med digitaliseringsarbeten behöver känna till ramverket.

Om innehållet

Ramverket består av 13 principer och 41 rekommendationer. Principerna är tänkta att ha en lång livscykel och är generella till sin karaktär, som till exempel:

  • Princip 1. Samverka som förstahandsval
  • Princip 2. Arbeta aktivt med juridiken
  • Princip 5. Återanvänd från andra

Rekommendationerna ger vägledning utifrån från olika perspektiv på digitaliseringen (juridik, digitala mötet, verksamhet, information och data, teknik, säkerhet och integritet, styrning och ledning). De är formulerade mer som uppmaningar, som till exempel:

  • 12. Det juridiska perspektivet ska vara med från början
  • 18. Ge användare tillgång till personaliserad information
  • 27. Informationshanteringen ska säkerställa informationen genom hela värdekedjan

Bakgrund

eSams expertgrupp för arkitektur påbörjade hösten 2017 ett arbete för att se över och uppdatera principerna för digital samverkan som togs fram av E-delegationen. Perspektivet breddades till att omfatta såväl statlig som kommunal och landstingskommunal nivå utifrån ansatsen att ramverket skulle kunna användas i hela det offentliga Sverige. Arbetet skedde i dialog och samverkan med bland annat SKL och representanter för Inera.

Ambitionen från eSams styrgrupp är att DIGG ska ta över ansvaret för ramverkets förvaltning och vidareutveckling på sikt. eSam för dialog med DIGG om det och DIGG följer det arbete som görs inom eSam för att införa ramverket hos eSams medlemmar.

I januari 2019 uppdaterades ramverket med ett avsnitt om säkerhet.

Svenskt ramverk för digital samverkan 1.1

Ta del av Svenskt ramverk för digital samverkan version 1.1:

Svenskt ramverk för digital samverkan 1.1PDF

Läs mer

Till vägledningen för digital samverkan med bilagor (inklusive de tidigare principerna för digital samverkan):

Digital samverkan

Kontakt

Mikael Österlund, eSams kansli

34.228.55.57