Stöd och vägledning hos andra aktörer

Här hittar du stöd och vägledning hos andra aktörer.

Effektiv it-försörjning/sourcing

Syftet med Vägledning för effektiv it-försörjning/sourcingär som E-delegationen tog fram är att skapa väl underbyggda beslutsunderlag för att ta ställning till alternativa vägar för it-försörjning. Vägledningen kan också inspirera till att ta fram en bredare strategi vad gäller organisationens försörjning av it-tjänster. Vägledningen förvaltas av Ekonomistyrningsverket (ESV).

Gå till Ekonomistyrningsverket (ESV)länk till annan webbplats

Förvaltningsgemensamma Specifikationer (FGS)

Riksarkivet förvaltar vägledningar inom området Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS). FGS:er är krav på märkning och paketering av information och kan användas av alla aktörer inom den offentliga förvaltningen. 

Läs mer om förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) på Riksarkivets webbplatslänk till annan webbplats

Informationssäkerhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i samverkan med andra myndigheter skapat hemsidan Informationssäkerhet.se som ger stöd och vägledning inom området.

Gå till sidan Informationssäkerhet.selänk till annan webbplats

Gå till myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)länk till annan webbplats

Juridisk vägledning för införande av e-legitimering och e-underskrifter

Juridisk vägledning för införande av e-legitimering och e-underskrifter ger stöd till organisationer som ska införa e-legitimeringar och e-underskrift. Den omfattar flera perspektiv, inte bara det juridiska, och vänder sig till både till jurister och andra involverade yrkesgrupper.

Vägledningen har tagits fram inom eSam. Den uppdaterats i juni 2018 till version 1.1 i samarbete med E-legitimationsnämnden som numera övergått till DIGG.

Det är idag DIGG som ansvarar för frågor om E-legitimering och E-underskift men tills vidare finns vägledningen kvar på esamverka.se.

Här hittar du den juridiska vägledningen för införande av e-legitimering och e-underskrifter.

Läs mer hos DIGG om deras arbete inom e-legitimationsområdetlänk till annan webbplats

Nyttorealisering

Vägledning i Nyttorealisering utgör ett ramverk och en verktygslåda för offentliga organisationer att utgå ifrån när man vill arbeta mer stukturerat med att realisera nyttan av sina utvecklingsinsatser. Vägledningen förvaltas av DIGG.

Du hittar publikationen Vägledning i Nyttorealisering på DIGGs webbplatslänk till annan webbplats

Webbutveckling och tillgänglighet

DIGG anvsarar för Vägledning för webbutveckling som är de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser inom offentlig sektor i Sverige
Vägledningen (även kallad Webbriktlinjerna) sammanfattar erfarenheter från mer än ett decennium av webbutveckling.

Gå till Vägledning för webbutvecklinglänk till annan webbplats

DIGG arbetar även för en ökad digital tillgänglighet på alla offentliga webbplatser och digitala plattformar. DIGG har i uppdrag att se till att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag. Lagen genomför EU:s webbtillgänglighetsdirektiv.

Läs mer om digital tillgänglighet på Diggs webbplats:

Digital tillgänglighetlänk till annan webbplats

Öppna data och PSI

Den tidigare E-delegationen hade ett tilläggsuppdrag att främja och samordna myndigheternas arbete med vidareutnyttjande av handlingar, det som kallas PSI (public sector information) utifrån PSI-lagen (lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen).

Idag arbetar DIGG med frågor kring öppna data och DIGG har hand om den nationella portalen för öppna data och PSI. Läs mer hos DIGG:

Öppna data och datadriven innovationlänk till annan webbplats

Den nationella portalen för öppna data och PSIlänk till annan webbplats

3.83.32.171