Rättsliga uttalanden

eSams juridiska expertgrupp tar fram rättsliga uttalanden och promemorior som klargör expertgruppens uppfattning i frågor som digital samverkan eller på annat sätt rör digitaliseringen av offentliga organisationer.

Automatiserade beslut

I en bestämmelse från den 1 juli 2018 klargörs att det är möjligt att fatta beslut automatiserat. Genom den nya förvaltningslagen införs en generell regel där det uttryckligen föreskrivs att beslut kan fattas automatiserat. I ett rättsligt uttalande beskriver eSams rättsliga expertgrupp sin tolkning.

Läs mer om automatiserade beslut

Eget utrymme

eSams juridiska expertgrupp har gjort ett rättsligt uttalande om begreppet eget utrymme. I en promemoria beskrivs tankarna bakom det rättsliga uttalandet.

Läs mer om eget utrymme

Inkommandetidpunkt för elekronisk handling

eSams juridiska expertgrupp har gjort ett rättsligt uttalande om en elektronisk handlings inkommandetidpunkt. I en promemoria beskrivs tankarna bakom det rättsliga uttalandet.

Läs mer om inkommandetidpunkt

Missbruk av e-legitimation

eSams rättsliga expertgrupp har tagit fram ett uttalande om missbruk av e-legitimation.

Läs mer om missbruk av e-legitimation

Röjandebegreppet enligt offentlighets- och sekretesslagen

eSams rättsliga expertgrupp har tagit fram ett rättsligt uttalande om röjandebegreppet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Läs mer om röjandebegreppet

Röjande och molntjänster

eSams juridiska expertgrupp har tagit fram ett rättsligt uttalande om röjande och molntjänster. I uttalandet beskriver de sin tolkning av gällande rätt i frågan. Expertgruppen bedömer att det inte går att utesluta att en leverantör av en molntjänst som lyder under utländsk lagstiftning kan medverka till att sekretessreglerade uppgifter röjs.

Läs mer om röjande och molntjänster

Sekretess enligt 40 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen

eSams rättsliga expertgrupp har kommit med nytt rättsligt uttalande för Sekretess enligt 40 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen.

Bestämmelsen ger sekretesskydd åt personuppgifter. Enligt expertgruppens mening skyddas emellertid även uppgifter om juridiska personer, om det vid bearbetningen eller lagringen av sådana uppgifter även förekommer någon personuppgift.

Läs mer om Sekretess enligt 40 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen

18.232.125.29