Eget utrymme och inkommandetidpunkt

I två promemorior beskriver eSams juridiska expertgrupp sin tolkning av lägändringar kring dels eget utrymme, dels inkommandetidpunkt.

I två propositioner, en om ny förvaltningslag och en om utökat sekretesskydd, föreslår regeringen lagändringar som handlar om bland annat:

  • när en elektronisk handling ska anses komma in enligt förvaltningslagen (prop. 2016/17:180)
  • vilket skydd mot insyn från utomstående som en myndighet kan erbjuda genom eget utrymme (prop. 2016/17:198).

Förändringarna välkomnas av eSams juridiska expertgrupp. Expertgruppen har också tagit fram två promemorior som beskriver vad regeringens uttalanden kan betyda för att stärka den digitala förvaltningen. Eget utrymme och regleringen av inkommandetidpunkten är centrala för att tekniskt och juridiskt utforma och beskriva e-tjänster och bastjänster så att de kan införas på ett lagligt och tekniskt korrekt sätt.

Begreppet eget utrymme lanserades av den tidigare E-delegationen och utgör sedan dess grund för eSams rekommendationer i vägledningar och uttalanden.

Ta del av promemoriorna:

Eget utrymmePDF

InkommandetidpunktPDF

23.20.120.3