Arkiverade vägledningar

Här hittar du material som togs fram under E-delegationen som inte längre förvaltas aktivt. Innehållet kan i delar fortfarande vara intressant.

Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling

Rapporten innehåller en juridisk modell för on-lineliknande utlämnanden. Den är ersatt med eSams Elektroniskt informationsutbyte - en vägledning för utlämnande i elektronisk form.

Läs mer om den ersatta vägledningen: Elektroniskt informationsutbyte - en vägledning för utlämnande i elektronisk form

Läs den arkiverade vägledningen: Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling (pdf)PDF

Rapporten innehåller en juridisk modell för onlineliknande utlämnanden som

  • inte kommer i konflikt med de krav i författning som gäller för direktåtkomst,
  • uppfyller erforderliga krav på persondataskydd och informationssäkerhet, och
  • inte för med sig det ”överskott av allmänna handlingar” hos mottagande myndighet som direktåtkomst anses leda till.

Avsikten med modellen har varit att undanröja risk för att komma i konflikt med olika rättsregler. Modellen kräver inte att vissa exakta åtgärder utförs eller att samma säkerhetsnivåer ska uppnås i alla situationer.

Finansieringsformer för e-förvaltning

Vägledningen beskriver möjliga finansieringsformer som kan fungera som underlag när organisationer ska fatta beslut om utveckling och förvaltning av gemensamma e-förvaltningstjänster.

Läs den arkiverade vägledningen: Finansieringsformer för e-förvaltning (pdf)PDF

Vägledning för organisering av samverkan

Vägledningen ger inspiration och stöd för utformandet av organisation i samverkansprojekt. Det beskrivs vilka överväganden och val som behöver göras vid utformningen av organisation. Vägledningen innehåller även ett antal fallstudier.

Läs den arkiverade vägledningen: Vägledning för organisering av samverkan (pdf) PDF

35.175.201.14