Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltning

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvaltning 3.0 förklarar juridiska frågor som är centrala vid utvecklingen av e-tjänster inom e-förvaltningen. Vägledningen presenterar rättsliga bedömningar av hur teknik och juridik kan kombineras och fungerar som en bro mellan dessa båda områden.

Vägledningen är en vidareutveckling av E-delegationens tidigare vägledning med samma namn och är den tredje versionen. I denna version har vissa begrepp uppdaterats, bland annat har begreppen egen hämtning och egen delning definierats. Vägledningen har kompletterats vad gäller bland annat automatiserade beslut, utlämnande av uppgifter utan att direktåtkomst uppkommer samt eget utrymme.

Genom att använda vägledningen kan myndigheter uppnå förenklingar och tidsbesparingar vid verksamhetsutveckling och begränsa sina rättsliga risker genom att ta tillvara de juridiska bedömningar som gjorts i samverkan inom E-delegationen och vidareutvecklats inom eSam.

Målgrupp

Vägledningen vänder sig i första hand till jurister, men är i många delar viktig även för verksamhetsutvecklare, säkerhetsansvariga och alla andra yrkesgrupper som är involverade i verksamhetsutveckling.

Vägledningen är dessutom av betydelse för externa leverantörer som behöver anpassa sina tjänster till e-förvaltningens behov.

Bakgrund

Vägledningen är framtagen av eSams rättsliga expertgrupp. Även eSams rättsliga referensgrupp och expertgrupperna för säkerhet och arkitektur har deltagit i arbetet.

Läs vägledningen

Juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom e-förvalnting 3.0PDF

Kontakt

För frågor om vägledningen, kontakta Johan Bålman på eSams kansli.

 

54.80.83.123