Juridisk vägledning e-legitimering och e-underskrifter

Vägledningen Juridisk vägledning för införande av e-legitimering och e-underskrifter omfattar flera perspektiv, inte bara det juridiska. Den vänder sig till jurister och andra yrkesgrupper som är involverade när en organisation inför e-legitimering och e-underskrift.

Vägledningen togs fram 2017 i samarbete med e-legitimationsnämnden och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Även banksidan med bl.a. Finansiell ID-teknik BID AB har lämnat synpunkter och bidragit i arbetet. Den uppdaterades till version 1.1 i juni 2018  i samarbete med E-legitimationsnämnden.

Nytt i version 1.1

Genom uppdateringen har kapitel 7 fått ett delvis nytt innehåll. Bakgrunden till uppdateringen är främst att nya valfrihetssystem har införts, anpassade till utvecklingen inom området. Den beskrivning som fanns i den första versionen av vägledningen i kapitel 7 om avtal, roller och civilrättsligt ansvar är därför inte längre aktuell. Det uppdaterade kapitlet har också getts ett mer konkret innehåll när det gäller inloggning med utländska e-legitimationer. 

Målgrupp

Vägledningen vänder sig främst till offentlig sektor, men mcket i vägledningen är även relevant för privata aktörer. Den är i första hand riktad till jurister, men även till andra grupper som är involverade i en organisations införande av e-legitimeringar och e-underskrifter. För att framgångsrikt införa funktioner för e-legitimering och e-underskrift är ett nära samarbete mellan många olika grupper nödvändigt. Det gäller t.ex.:

  • informationssäkerhetsansvariga
  • verksamhetsutvecklare
  • arkitekter
  • arkivarier
  • kommunikatörer
  • upphandlare

Användningsområden

Vägledningen ger både en övergripande bild av rättsfrågor och säkerhetsfrågor inom området och praktisk handledning med konkreta råd om införande och utformning steg för steg. Den kan också med fördel användas som en informationskälla med hänvisningar om var man kan läsa mer.

Bakgrund

För att lyckas med digitaliseringen i offentlig sektor är det nödvändigt att kunna erbjuda säkra tjänster till medborgare och företag. Här är möjligheten till e-legitimering och e-underskrifter är av central betydelse.

Att införa e-legitimering och e-underskrifter är en komplicerad process utifrån flera aspekter: juridiska, tekniska och säkerhetsmässiga. Vägledningen ger stöd för införandet ur alla dessa perspektiv.

Läs vägledningen

Juridisk vägledning för införande av e-legitimering och e-underskrifter 1.1PDF

Kontakt

För frågor om vägledningen, kontakta Johan Bålman på eSams kansli.

Relaterad information

Här är material som stöd för att kommunicera om vägledningen.

Frågor och svarPDF

Kort om vägledningen (bildspel)PDF

Artikel: Vägledning för e-legitimering och e-underskrifter frammePDF

 Se en intervu om vägledningen med Johan Båman som leder eSams rätttsliga expertgtupp. Filmen är 3:45 minuter lång.

54.196.26.1