Elektroniskt informationsutbyte – en vägledning för utlämnande i elektroniskt form

När myndigheter ska införa tjänster för att lämna ut uppgifter automatiserat, utan att detta leder till så kallad direktåtkomst, behöver ett antal frågor övervägas. I vägledningen redovisar eSam sin bedömning av dessa frågor.

Bedömningarna utgår från Informationshanteringsutredningens slutbetänkande Myndighetsdatalag (SOU 2015:39) och Högsta förvaltnings­dom­stolens dom i det s.k. LEFI Onlinemålet (HFD 2015 ref. 61).

Vägledningen ersätter den modell för utlämnande som E-delega­tionens presenterade 2012.

Att välja en modell som inte utgör direktåtkomst ger fördelar, bland annat genom att så kallade överskottsinformations inte uppkommer och att myndighetsgränserna upprätthålls.

I vägledningen presenteras en modell med tre byggstenar

  • en legitimeringsdel
  • en hanteringsdel
  • en prövningsdel.

Läs vägledningen:

Elektroniskt informationsutbyte – en vägledning för utlämnande i elektronisk formPDF

54.196.26.1