Elektroniska original, kopior och avskrifter

Vägledningen beskriver och förklarar olika typer av elektroniska handlingar som blivit vanliga i myndigheters elektroniska tjänster. Det bidrar till en  samordnad begreppsapparat vilket underlättar e-utvecklingen.

För att e-utvecklingen ska förenkla vardagen för enskilda är det viktigt att myndigheterna kan fånga sin information i elektronisk form så enkelt som möjligt och så tidigt som möjligt, och även lämna den i samma form.

En ovillkorlig förutsättning är givetvis att informationsutbytet är tillåtet och lämpligt från ett integritetsskyddsperspektiv.

Informationsinhämtandet mellan myndigheter sker ofta elektroniskt och utvecklingen går mot ökad samverkan. Det är dock lika viktigt att enskilda, det vill säga företag och privatpersoner, kan lämna information i elektronisk form till myndigheter i större utsträckning än idag. För detta behövs en samordnad begreppsapparat när det gäller olika slag av elektroniska handlingar.

Samordningen av begreppsapparaten är avgörande för förvaltningens möjligheter att skapa enkla sammansatta tjänster, t.ex. från ett livshändelseperspektiv, där företag eller privatpersoner ska kunna lämna in elektroniska bilagor vid ett tillfälle och via en kanal. Denna vägledning syftar till en sådan samordning.

Läs vägledningen:

Elektroniska original, kopior och avskrifter PDF

54.196.26.1