Eget utrymme hos myndighet

Användningen av eget utrymme är idag etablerad myndighetspraxis och kan förekomma som session, konto och brevlåda. eSams vägledning följer, stärker och fördjupar E-delegationens juridiska vägledning för verksamhetsutveckling 2.0 när det gäller eget utrymme.

Eget utrymme tillhandahålls som en service åt användare av e-tjänster. Ingen annan ska få insyn i det material som användare har där. Utrymmet ska samtidigt underlätta för användaren att upprätta och ge in korrekta och fullständiga ansökningar, deklarationer och andra handlingar, men det förekommer också utrymmen som ger stöd åt användare utan att något skickas in till den som tillhandahåller utrymmet.

Utkast och liknande handlingar förblir användarens egna handlingar och blir inte att anse som allmänna enligt tryckfrihetsförordningen eller inkomna enligt förvaltningslagen så länge de finns i utrymmet och kriterierna för sådant utrymme är uppfyllda.

Uppgifter som finns där ska inte heller annars riskera att röjas genom åtgärder av myndigheten eller myndighetens personal. – Genom egna utrymmen skapas således en allmän tillit till elektroniska tjänster samtidigt som de erbjuder en tillräcklig säkerhet för användaren och förenklar dennes vardag.

Läs vägledningen:

Eget utrymme hos myndighet - en vägledningPDF

54.196.26.1