Digital samverkan

Vägledande principer för digital samverkan och Vägledning för digital samverkan är framtagna för att vara ett stöd i samverkan vid utveckling och förvaltning av gemensamma digitala tjänster.

Dokumenten Vägledande principer och Vägledning för digital samverkan är framtagna av den tidigare E-delegationen som stöd stöd till organisationer som behöver samverka vid utveckling och förvaltning av gemensamma digitala tjänster. Dessa förvaltas nu av eSam.

Bakgrund

Digital samverkan och ett elektroniskt utbyte av information ger förutsättningar att både förenkla och effektivisera för privatpersoner, företag och myndigheter.

Vad menas med digital samverkan?

Digital samverkan innebär att myndigheter, kommuner, landsting och privata aktörer utbyter information digitalt och samverkar för att hantera det digitala informationsutbytet på ett rättssäkert och effektivt sätt. Grundförutsättningar för digital samverkan är en gemensam förståelse för behov och mål samt insikt i relevanta juridiska förutsättningar och krav på informationssäkerhet.

Vad krävs för att driva digital samverkan?

Utvecklingen har under de senaste åren visat att det krävs flera viktiga kompetenser för att etablera och driva digital samverkan. Det räcker inte med teknisk expertis, utan måste också finnas kunskap om hur man når en gemensam begreppsförståelse, kompetens att leda och styra en komplex samverkansgrupp samt djup kunskap om de juridiska och informationssäkerhetsmässiga förutsättningar som föreligger.

Konceptet för digital samverkan innebär att aktörer som kommit överens om att samverka effektiviserar sin verksamhet och skapar nytta genom att utbyta information och interagera med hjälp av digitala tjänster.

Vägledande principer för digital samverkan

I den senaste versionen av Vägledande principer, version 1.3, har en ny grundprincip tagits fram: G3 – Upprätthåll rätt nivå på informationssäkerhet och integritet.

Principen motiveras av att när offentliga aktörers uppdrag utförs via digitala tjänster ställs krav på ett mer samverkande informationsutbyte och nya risker uppstår. Detta leder till ett behov av samordning även av informationssäkerheten. Hantering av rätt nivå på informationssäkerhet är därför en nödvändig förutsättning i en gemensam e-förvaltning.

Tre nya arkitekturprinciper har tagits fram för att ytterligare framhäva vikten av att ta hänsyn till informationssäkerheten:

 • S1 - Bedriv ett riskbaserat informationsarbete
  Informationssäkerhet i tjänster ska bygga på en bedömning av aktuella risker och hur dessa ska reduceras. Genom informationsklassning formulerar informationsägaren sin riskbedömning och överför den i form av säkerhetskrav till tjänsteproducenten. Genom att arbeta strukturerat med informationsklassning och riskanalys förenklas kravställningsproceduren vilket även innebär en ökad grad av effektivitet och möjlighet att höja kvaliteten i informationshanteringen.
 • S2 - Skydda den personliga integriteten.
  Utveckling av digitala tjänster är ofta komplicerade processer där man måste ta hänsyn till många typer av krav, inte minst gäller det skydd av den personliga integriteten. För att undvika fallgropar som blir dyra att åtgärda i efterhand och som gör det svårt att följa lagen är det viktigt att ta hänsyn till integritetsaspekterna i ett tidigt skede av processen.
 • S3 - Beakta informationens skyddsvärde i hela kedjan.
  Skyddsvärdet måste beaktas i hela kedjan för att säkerställa att informationen inte kommer i orätta händer eller att den förvanskas på vägen. Uppfylls inte detta kan det leda till svåra konsekvenser för den enskilde eller för de aktörer som direkt berörs av informationen.

Vägledning för digital samverkan, version 4.1

Vägledningen belyser betydelsen av gemensam begreppsförståelse, kompetens att leda och styra en komplex samverkansgrupp samt kunskap om juridiska och säkerhetsmässiga förutsättningar för digital samverkan.

I den senaste versionen av vägledningen för digital samverkan har vissa förtydliganden och kompletteringar gjorts:

 • Kapitel 5 Samverkansarkitektur har döpts om till Samverkansarkitektur. Avsnittet om informationssäkerhet har utökats och förtydligats.
 • Delar av kapitel 6 Utveckla har omarbetats för att ytterligare tydliggöra innehållet.
 • Kapitel 7 har utökats med ett avsnitt om kontinuitetsplanering. Ansvar för riskhantering har tydliggjorts.
 • Frågor och svar har utökats med en fråga om hantering av överskottsinformation.

Ta del av priciper, vägledning och fördjupande material:

Vägledande principer för digital samverkan 1.3 (pdf, 792 kB, nytt fönster)PDF

Vägledning för digital samverkan 4.1 (pdf 1 MB, nytt fönster)PDF

Fördjupning: Roller och överenskommelser (pdf 550 kB, nytt fönster)PDF

Fördjupning: Juridiska aspekter på digital samverkan (pdf 400 kB, nytt fönster)PDF

Fördjupning: Instruktioner för process-, informations- och tjänstebeskrivningar (pdf 1 MB, nytt fönster)PDF

Fördjupning: Exempel på digital samverkan (pdf 1 MB, nytt fönster)PDF

Relaterad information

Läs det europeiska ramverket för mellanstatlig interinteroperabilitet:

EU:s interoperabilitetsramverk (European Interoperability Framework - EIF)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ta del av en nationell katalog över bastjänster som erbjuds inom den offentliga sektorn. Katalogen vänder sig i första hand till dig som arbetar som verksamhetsutvecklare:

Tjänstekatalogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En fördjupning till Vägledning för digital samverkan finns i dokumentet Metamodell för digitalsamverkan. Modellen som beskrivs kan användas som underlag för att skapa en modellbaserad arkitektur. Läs om modellen:

Metamodell för digital samverkan 1.0ZIP (zip-fil, 3,9 MB)

54.166.212.152