Checklista för jurister

Samverkan mellan offentliga aktörer samt mellan offentliga och privata aktörer blir allt viktigare för att kunna leva upp till de krav och förväntningar som ställs på statliga myndigheter, kommuner och landsting.

Riksdagen har slagit fast att målet för den statliga förvaltningspolitiken ska vara ”En innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och som därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete (prop. 2009/10:175, 2009/10:FiU38, rskr. 2009/10:315)".

Något motsvarande nationellt mål finns inte för den kommunala sektorn men ett flertal åtgärder har på senare år vidtagits för att främja samverkan även mellan statliga myndigheter och kommunala aktörer samt kommunala aktörer sinsemellan.

Vid samverkan aktualiseras ett flertal juridiska frågor som måste finna sin lösning i samförstånd mellan de samverkande parterna. Frågeställningarna är inte helt nya för de jurister som arbetar inom offentlig sektor utan är sådana som vanligen förekommer i den dagliga verksamheten och i myndighetens eller kommunens ordinarie utvecklingsarbete.

Utvecklingsinsatser innebär däremot ofta att befintliga författningar och praxis ska tillämpas i en digital miljö. Vid samverkan finns det behov av ett gemensamt juridiskt angreppssätt för att lösa frågorna på ett så effektivt sätt som möjligt. Checklistan är avsedd att vara ett bra underlag för juristerna i det arbetet.

En myndighets eller kommuns jurister har en viktig roll i utvecklingsinsatser i samverkan. Juristen ska ge den som är ansvarig för utvecklingsinsatsen stöd så att det arbete som bedrivs sker författningsenligt och effektivt. Juristens stöd ska även bidra till att det resultat som utvecklingsinsatsen leder fram till lever upp till de krav som ställs i författningar och andra styrande dokument.

Checklista för jurister är en rapport framtagen av E-delegationen tillsammans med en arbetsgrupp med deltagare från Lantmäteriet, Tillväxtverket, Riksarkivet, Sveriges Kommuner och Landsting, Bolagsverket, Skatteverket samt PwC.

Checklistan vänder sig till jurister i stat, kommuner och landsting, och syftar till att belysa vilka övergripande juridiska frågeställningar som bör beaktas vid samverkan kring e-förvaltningsinsatser.

Checklistan bygger på ett antal juristers erfarenheter av arbete i en mängd utvecklingsinsatser.

Läs checklistan:

Checklista för juristerPDF

Relaterad information

Checklistan för jurister är aktuell i flera av faserna som beskrivs i Metod för utveckling i samverkan, en vägledning från E-delegationen som beskriver ett gemensamt ramverk för att säkerställa kvalitet, gemensamma förväntningar och krav på utvecklingsarbetet, med fokus på att realisera önskade nyttor.

Metod för utveckling i samverkanPDF

54.196.26.1